แนวทางแก้ไขการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึงของวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง

ผู้แต่ง

  • จริยาวดี ศิริจันทรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.243

คำสำคัญ:

โพรงอากาศ, รอยพุพอง, พอลิโพรพิลีน, พอลิเอทิลีน, บกพร่อง

บทคัดย่อ

โพรงอากาศและรอยพุพองในชิ้นทดสอบรูปดัมเบลสําหรับทดสอบความต้านแรงดึงของเทอร์โมพลาสติกที่ ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในการศึกษาครั้งนี้พอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงถูกคัด เลือกให้เป็นตัวอย่างสําหรับใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบของข้อบกพร่องทั้งสองประเภทดังกล่าวที่มีต่อสมบัติเชิงกล ทางด้านแรงดึง: แรงดึงสูงสุด ความต้านแรงดึง และการยึดตัวเมื่อขาด ผลจากการทดสอบสมบัติเชิงกลทางด้านแรงดึง ของทั้งสองวัสดุพบว่าค่าแรงดึงสูงสุดและค่าความต้านแรงดึงของชิ้นทดสอบที่ไม่มีข้อบกพร่องมีค่าสูงกว่าชิ้นทดสอบที่ มีข้อบกพร่องอยู่ที่ประมาณ 2% และสําหรับค่าการยืดตัวเมื่อขาดของทั้งสองวัสดุพบว่าชิ้นทดสอบที่ไม่มีข้อบกพร่องมี ค่าสูงกว่าชิ้นทดสอบที่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 80% นอกจากนี้การสํารวจภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ ของทั้งสองวัสดุบริเวณที่มีข้อบกพร่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง พบว่าชิ้นทดสอบความต้านแรงดึงของพอ ลิโพรพิลีนมีข้อบกพร่องประเภทโพรงอากาศและสําหรับชิ้นทดสอบของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงมีข้อบกพร่อง ประเภทรอยพุพอง จากข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนําไปใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขการเกิดข้อบกพร่องดังกล่าว ของชิ้นทดสอบความต้านแรงดึงของทั้งสองวัสดุที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปนี้ได้

References

CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Plastics industry-statistics (Online). (viewed 7 January 2012). Available from: http://ipet.gov.in/plastics_statistics.html.

สมเจตน์ พัชรพันธ์. ข้อบกพร่องในชิ้น งานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป: สาเหตุและ แนวทางการแก้ไข. วิศวกรรมสาร มก., 2552, 22(69), 91-104

Viewmold. Injection molding defects (Online). (viewed 23 May 2014). Available from: http://www.viewmold.com/Injection%20Mold%20Management/Injection%20molding%20defects.html.

ชัยยาฉุยฉาย. การออกแบบการทดลองแก้ไข ปัญหาการฉีดงานพลาสติกในงานผลิต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552

Industrial computed tomography (Online). (viewed 23 May 2014). Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_CT_scanning.

Plastics Technology (Online). September 2008, (viewed 23 May 2014). Industrial CT scanning speeds mold qualification. Available from: http://www.ptonline.com/articles/industrial-ct-scanningspeeds-mold-qualification.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard test method for tensile properties of plastics. D638-2010. In Annual book of ASTM standard : Plastics. Vol. 08.01. West Conshohocken : ASTM, 2010, pp.50-65.

MICHAELI, W., et al. Training in injection molding. Munich : Hanser Publishers, 1995.

ภาพภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบวัสดุพอลิโพรพิลีนที่พบโพรงอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณชั้นแกนกลางของชิ้นทดสอบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

ศิริจันทรา จ. (2014). แนวทางแก้ไขการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึงของวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 114–119. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.243