การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแรงสําหรับสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ

ผู้แต่ง

  • สุรวุฒิ พวงมาลี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.152

คำสำคัญ:

เครื่องวัดแรงกดวงแหวน, สอบเทียบแรงกด, โหลดเซลล์

บทคัดย่อ

          คุณสมบัติเชิงกลของบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่บ่งชี้ศักยภาพในการใช้งาน ซึ่งในการทดสอบที่แม่นยํา และเชื่อถือได้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบจําเป็นต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อทําให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัตสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสอบเทียบหลาย ๆ ครั้งยังแสดงให้เห็นคุณลักษณะทางด้านความเสถียรของเครื่องมือวัดอีกด้วย ความต้านทานแรงกตวงแหวน เป็นความสามารถต้านทานแรงกตของกระดาษเหนียวและกระดาษทําลอนตามมาตรฐาน TAPPY 818 [1] ISO 12192 [2] และ มอก.321 [3] โตยอุปกรณ์สอบเทียบหลักประกอบด้วย โหลดเซลล์ และจอแสดงผลแบบ ดิจิทัล ในการสอบเทียบเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกตวงแหวน ผู้ทดสอบต้องปรับควบคุมแรงที่กตตัวยตนเอง แรงดังกล่าว จําเป็นต้องปรับแรงให้ได้เท่ากับค่าที่มาตรฐานระบุไว้ ซึ่งใช้แรงและเวลาในการปรับควบคุมมากทําให้มีความคลาดเคลื่อนสูง ความเที่ยงตรงในการปรับควบคุมแรงต่ำ ทั้งหมดนี้ทําให้ผลการสอบเทียบคลาดเคลื่อน

          งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแรงที่กตในงานสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงกตวงแหวน โตยประยุกต์ หลักการทตแรงของเฟ้อง ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้อุปกรณ์ตันแบบนี้ช่วยในการสอบเทียบทําให้สามารถควบคุมแรงกดได้เสถียร กว่า ใช้เวลาในการปรับควบคุมแรงลดลงมา 20-25% จากเดิม ค่าเฉลี่ยจากการสอบเทียบภายหลังใช้อุปกรณ์ต้นแบบเข้าใกล้ ค่าแรงระบุมากขึ้น 2-8 นิวตัน และความไม่แน่นอนของการวัตมีค่าน้อยลงในช่วง 10.4-37.5% เมื่อเปรียบเทียบ repeatability และ reproducibility ดีขึ้น 19% และ 48% ตามลําดับ นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมแรงด้วยอัตราการหมุนและ มีการเคลื่อนที่ด้วย Guide way Linear ทําให้ได้ค่าแรงที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น

References

THE TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY. TAPPI 818 cm-07. Ring crush of paperboard. 2007.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARD IZATION. ISO 12192:2011. Paper and board- Determination of compressive strength-Ring crush method. 2011.

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก.321-2560. กระดาษลูกฟูก. 2560.

จรวย ธงไชย. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านแรงกดของกระดาษลูกฟูก. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2542. 64 หน้า.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARD IZATION. ISO 13820:2014. Paper, board and corrugated fibreboard-Description and calibration of compression-testing equipment. 2014.

โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออะไร ราคาเท่าไหร่ [ออนไลน์]. 2562 [อ้างถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562] เข้าถึงจาก http://www.SV5-en.com/load-CelL/

กฤษ เฉยไสย. พื้นฐานการควบคุมมอเตอร์ (เอกสารการสอน), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

ปราณี หลาเบ็ญสะ. การหาคุณภาพของเศรื่องมือวัดและ ประเมินผล (เอกสารการสอน), คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559.

UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE. M3003. The expression of uncertainty and confidence in measurement. Edition 4. Middle sex: UKAS, October 2019.

ENGINEERED SOFTWARE, INC. Repeatability and reproducibility. [online]. [viewed 12 January 2021]. Available from: http://www.engineeredsoftware.com/papers/msa_rr.pdf

แบบและข้อมูลอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมแรงที่กดต่อเครื่องทดสอบกระดาษ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-09-2022

How to Cite

พวงมาลี ส. (2022). การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแรงสําหรับสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 113–125. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.152