การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบทางรถไฟสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

ผู้แต่ง

  • กรธรรม สถิรกุล กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.150

คำสำคัญ:

ทางรถไฟ, การตรวจสภาพทางรถไฟ, รถขับเคลื่อนตัวยสอยางใช้พลังงานไฟฟ้า

บทคัดย่อ

          ระบบตรวจสภาพทางรถไฟสําหรับงานซ่อมบํารุงทางที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก คือ 1) ส่วนการขับเคลื่อนไปตามทางรถไฟ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งในการขับเคลื่อนตัวรถ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับสภาพ การใช้งานจริง น้ําหนักเบา และสามารถใช้งานด้วยคนคนเดียวใต้ และ 2) ส่วนการตรวจและบันทึกสภาพทาง ที่มีความเร็ว และ ความคมชัดของการบันทึกภาพสภาพทางได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานตรวจสภาพทาง ทั้ง 2 ส่วน นี้ได้รับการออกแบบพัฒนาให้มีโครงสร้างและระบบการทํางานง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตขึ้นใช้งานใต้ในต้นทุนที่ต่ำ      

          ต้นแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟสําหรับงานซ่อมบํารุงทางที่สร้างขึ้น ได้นําไปทดสอบในทางรถไฟที่จําลองขึ้นที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับสภาพการทํางานจริง เพื่อทําการเก็บข้อมูลการทํางานของระบบ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบสามารถ ทํางานได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้งานจริง และจะได้นําไปใช้งานในการตรวจสภาพทางรถไฟจริงเพื่อให้ทางรถไฟได้รับ การตรวจสอบบํารุงรักษาให้มีสภาพที่ปลอดภัยในการให้บริการเดินรถแก่ประชาชนอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายต่อไป

References

นคร จันทศร.ช่างรถไฟ : ความรู้ทั่วไปตัวนวิศวกรรมรถไฟโครงการพัฒนาระบบชนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พฤษภาคม 2555. 338 หน้า.

เจน บุญซื้อ. ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมรถไฟ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด แผงไทย. 2554. 122 หน้า.

การรถไฟแห่งประเทศไทย. ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ.2549. ขดร. 2549. 338 หน้า

DEPARTMENT OF DEFENSE, UNITED STATES OF AMERICA. UFC 4-860-03. Railroad Track Maintenance & Safety Standards [online]. 2008. [viewed 19 September 2020]. Available from: https://www.wbdg.org/FFC/DOD/UFC/ufc_4_860_03_2008.pdf

INNOTRACK D4.4.1-Rail Inspection Technologies TIP5-CT-2006-031415 [online]. 2008. [viewed 19 September 2020]. Available from: http://www. charmec.chalmers.se/innotrack/deliverables/sp4/d441-f3p-rail_inspection_technologies.pdf

BARRAGAN, A., P. CEMBRERO, N. CACERES and F. SCHUBERT. D2.1 Report on railway inspection and monitoring techniques-Analysis of different approaches [online]. 2011. [viewed 19 September 2020]. Available from: https://silo.tips/download/seventh-framework-programme-theme-sst-automated-and-cost-effec-tive-railway-infra

SAWADISAVI, S. V., et al. Machine-Vision Inspec-tion of Railroad Track [online]. November 2008. [viewed 19 September 2020]. Available from: https://railtec.illinois.edu/wp/wp-content/uploads/pdf-archive/Sawadisavi-et-al-2009_1.pdf

BERRY, A., et al. High Speed Video Inspection of Joint Bars Using Advanced Image Collection and Processing Techniques. Proceedings of the 2008 World Congress on Railway Research, Seoul, Korea. [online]. 2008. [viewed 19 September 2020]. Available from: http://www.railway-research.org/IMG/pdf/i.3.1.3.2.pdf

HSIEH, H. Y., N. CHEN and C. L. LIAO. Visual Recognition System of Elastic Rail Clips for Mass Rapid Transit Systems. JRC/ICE 2007-40080. Proceedings of the ASME/IEEE Joint Rail Conference and Internal Combustion Engine Spring Technical Conference. Pueblo, Colorado, USA. 2007. pp. 319-325.

RESENDIZ, E., J. M. HART A and N. AHUJA. Auto mated Visual Inspection of Railroad Tracks. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2013, 14(2), 751-760.

SATHIRAKUL, K., S. SURATISAK, J. BORSUB and S. PRAEKNOKKEAW. The Development of Railway Track Inspection System for Track Maintenance, the 6th Thailand Rail Academic Symposium 2019 (TRAS 2019). November 21-22, 2019. Mahidol University, Bangkok, Thailand.

แสดงการเปร่ยบเท่ยบการระบุตํา าแหน่งบนทางรถไฟด้วิย ขั้อมูล้จาก GPS, rotary encoder แล้ะการน้บหมอนด้วิย laser sensor

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-09-2022

How to Cite

สถิรกุล ก. . (2022). การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบทางรถไฟสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 90–103. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.150