เทคนิคชั้นสูงของการสอบเทียบเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์

ผู้แต่ง

  • วันชัย ชินชูศักดิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ชนินธ์ พิมพ์ศรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พิสิฐ หอมเซย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สริญญา นนทศิริ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.149

คำสำคัญ:

เครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์, หัวโพรบอัจฉริยะ, สอบเทียบ, ค่าความไม่แน่นอนการวัด

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์ส่วนมากนิยมใช้วัดระยะในงานก่อสร้าง และงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้การวัด ทั่วไป ในขณะที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวต้องการหาวิธีการสอบเทียบและการสอบกลับใต้ของเครื่องมือวัดนี้ งานวิจัยนี้นําเสนอเทคนิคขั้นสูงด้วยหัววัตแบบอัจฉริยะ ในการตรวจสอบความถูกต้องเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ โดยอ้างอิง บนพื้นฐานหลักการของมาตรฐาน ISO 16331-1 (2012) ที่ระยะอ้างอิงสูงสุด 20 m ด้วยค่าความสามารถการวัตลดลงที่ค่า 0.64 mm, 0.73 mm, และ 0.80 mm ของ 3 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นโดยประมาณ ร้อยละ 95

References

Time of flight [online]. [viewed 17 February 2021]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_flight

WISNIEWSKI, M. and Z. RAMOTOWSKI. EURAMET Supplementary Comparison, EURAMET.L-S20 (#1169). Comparison of laser distance measuring Instruments. Final Report [online]. [viewed 20 February 2021]. Available from: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/final_reports/L/S20/EURAMET.L-S20.pdf

CHINCHUSAK, W. and V. TIPSUWANPORN. Investigation of yaw errors in measuring tape calibration system. Measurement. 2018, 125, 142-150.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARD IZATION. ISO 16331-1:2012. Optics and optical instruments — Laboratory procedures for testing surveying and construction instruments - Part 1: Performance of handheld laser distance meters. 2012.

AGILENT TECHNOLOHIES, INC. 2010, Laser Measurement System 5529A - User's Guide. Hewlett-Packard Company, 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95052-8059. May 10, 2010.

Program XAMPP version3.2.2, work instruction for Laser Meter Certification Project - LMCP, First Edition, 2020-10-13.

UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE. M3003. The expression of uncertainty and confidence in measurement. EDITION 3, NOVEMBER 2012

The design of smart measuring probe (SMP)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-09-2022

How to Cite

ชินชูศักดิ์ ว., พิมพ์ศรี ช., หอมเซย พ., & นนทศิริ ส. (2022). เทคนิคชั้นสูงของการสอบเทียบเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 104–112. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.149