แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี

ผู้แต่ง

  • ปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ปัทมา นพรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.147

คำสำคัญ:

ห้องปฏิบัติการ, สารเคมี, ระบบจัดการ, ความปลอดภัย, สีเขียว, ยั่งยืน

บทคัดย่อ

การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้อง ปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีรายละเอียดเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความสําคัญของการจัดทําระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ข้อกําหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การออกแบบระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 3) การควบคุมสารเคมีอันตราย 4) การแยกประเภทสารเคมีอันตราย 5) การประเมินความเสี่ยงต่อ สุขภาพจากสารเคมี 6) การจัดการสารเคมีอันตราย 7) การออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย และ 8) การจัดการห้อง ปฏิบัติการสีเขียว โดยรายละเอียดเนื้อหาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดทําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้อง ปฏิบัติการสีเขียวภายในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดี องค์กรควรจัดให้มีการอบรม ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน การอบรมทบทวนให้ความรู้ และการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกด้านความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทํางานภายในองค์กรอย่างแท้จริง การขับเคลื่อนขององค์กรจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

References

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 2558) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการ จัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง กับสารเคมี เล่ม 1 : ข้อกําหนด. ราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2558. เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง.

กระทรวงแรงงาน. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย. ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2556. เล่มที่ 130 ตอนที่ 113 ก.

ห้องแลปปศุสัตว์ปทุมธานีวอด เสียหาย 20 ล้านบาท [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564]. เข้าถึงจาก : http://www.thairath.co.th/content/187789

มจธ.แก๊สระเบิด แค่หลอดทดลองแตกจากแรงดัน ชี้นศ.ประมาท ยันเข้มงวดเซฟตี้ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564]. เข้าถึงจาก : https://mgronline.com/go/detail/9570000130444

Memorial wall-Killed in lab accidents. Laboratory Safety Institute. [online]. [viewed 8 March 2021]. Available from : https://www.labsafety.org/memorial%20wall

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564]. เข้าถึงจาก : https://www.dss.go.th/images/ohm/lab-safety.pdf

MERCK [online]. [viewed9March2021] Availablefrom : https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการ สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2555. เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 48 ง.

Hierarchy of controls [online]. [viewed 9 March 2021]. Available from : https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/

Chapter III. Laboratory Chemical Hygiene [online]. [viewed 6 April 2021] Available from: https://extranet.fredhutch.org/en/u/ehs/hamm/chap3.html

ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ใน. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อ ความปลอดภัย วันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ณ สํานัก พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2557

My green lab [online]. [viewed 20 March 2020). Available from: http://www.mygreenlab.org

Penn Sustainability [online]. [viewed 5 April 2021] Available from: https://www.Sustainability.upenn.edu

Labs21 Environmental Performance Criteria 3.0 [online]. [viewed 5 April 2021]. Available from: https://www.i2sl.org/documents/toolkit/epc_ 30_508.pdf

Hierarchy of Controls

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-09-2022

How to Cite

เครือนิล ป., & นพรัตน์ ป. (2022). แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 16–29. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.147