การทวนสอบวิธีและการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ในนมและผลิตภัณฑ์นม

ผู้แต่ง

  • อภิษฐา ช่างสุพรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.143

คำสำคัญ:

อะฟลาทอกซินเอ็ม1, ไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี, นมและผลิตภัณฑ์นม

บทคัดย่อ

อะฟลาทอกซินเอ็ม1 (AFM1)  เป็นสารพิษที่เกิดจากเมทาบอลิซึมของสารพิษอะฟลาทอกซินบี1 (AFB1) เกิดขึ้นภายในร่างกายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บริโภคอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อน AFB1 เข้าไปจะถูกเมทาบอลิซึมโดยเอนไซม์ ในเซลล์ตับเปลี่ยนเป็น AFM1 และถูกขับออกมาทางน้ำนม ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ และน้ำนมนั้นมีผลกระทบกับความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในทางตรงและทางอ้อม หากได้รับอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในตับ  คณะกรรมาธิการอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) ที่กำหนดให้มีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม1ในน้ำนม น้อยกว่า 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ดังนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาวิธีทดสอบสารพิษอะฟลาทอกซินเอ็ม1 (AFM1)   โดยตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบ และจากการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นในระดับความเข้มข้น 0.1 ถึง 50 ไมโครกรัม/ลิตร ขีดจำกัดการตรวจพบ (limit of detection, LOD) เท่ากับ 0.001 ไมโครกรัม/ลิตร  ขีดจำกัดการวัดปริมาณ (limit of quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.004 ไมโครกรัม/ลิตร โดยค่าความแม่น  (accuracy) แสดงด้วยร้อยละการคืนกลับและความเที่ยง (precision) แสดงด้วยร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (relative standard deviation %RSD) รวมทั้งค่าความไม่แน่นอน เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับของวิธีทดสอบ   นอกจากนี้ได้สุ่มตัวอย่างนมสดจากฟาร์มโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี นมและผลิตภัณฑ์นมตามท้องตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี นำมาทำการทดสอบพบว่าสารพิษอะฟลาทอกซินเอ็ม1มีค่าอยู่ระหว่าง ไม่พบ ถึง 0.0552 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

References

Agents Classified by the IARC Monographs, Vol. 1–125, p. 15/39

American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences (ASRJETS) (2013) Vol. 7, No. 1, p. 1-32

Badea, M., Micheli, L., Messia, M.C., Candigliota, T., Marconi, E., Mottram, T., Velasco-Garcia, M., Moscone, D., Palleschi, G., 2004. Aflatoxin M1 determination in raw milk using a flow-injection immunoassay system Analytica Chimica Acta, 520, p.141–148

Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance) (OJ L 364, 20.12.2006, p. 5)

Dragacci, S. and Fremy, J. M., 1996. Application of Immunoaffinity Column Cleanup to Aflatoxin M1 Determination and Survey in Cheese Journal of Food Protection, Vol. 59, No.9, p. 1011-1013

Dragacci, S., Grosso, F. and Gilbert, J., 2001. Immunoaffinity Column Cleanup with Liquid Chromatography for Determination of AflatoxinM1 in Liquid Milk: Collaborative Study Journal of AOAC International Vol. 84, No. 2, p. 437- 443

Food and Agriculture Organization and World Health Organization. Codex Alimentarius Commission. Agenda Item 5, CX/CF 10/4/5: FAO/WHO, March 2010, p.1-25.

General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed Codex Alimentarius International Food Standards. CXS 193-1995 Amended in 2019, p.32

Hamid Mohammadi, 2011. A Review of Aflatoxin M1, Milk, and Milk Products Aflatoxins - Biochemistry and Molecular Biology, No. 19, p.397-414

Iha, M.H., Barbosa,C.B. and Favaro, R.M.D., Mary W. , 2011. Trucksess Chromatographic Method for the Determination of Aflatoxin M1 in Cheese, Yogurt, and Dairy Beverages Journal of AOAC International Vol. 94, No. 5

Iqbal, S.Z., Asi, M.R., 2013.Assessment of aflatoxin M1 in milk and milk products from Punjab, Pakistan Food Control, Vol.30, p.235-239

Muscarella, M., Magroa, S.L., Palermo, C., Centonze, D., 2007. Validation according to European Commission Decision 2002/657/EC of a confirmatory method for aflatoxin M1 in milk based on immunoaffinity columns and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection Analytica Chimica Acta, 594, p.257–264

Nemati, M., Mehran, M.A., Hamed, P.K., Masoud, A., 2010. A survey on the occurrence of aflatoxin M1 in milk samples in Ardabil, Iran Food control, Vol. 21, p.1022-1024.

แสดงพิคของสารละลายมาตรฐานอะฟลาทอกซินเอ็ม1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2021

How to Cite

ช่างสุพรรณ อ. (2021). การทวนสอบวิธีและการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ในนมและผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 9–15. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.143