การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเพลเธียร์เทคนิค

ผู้แต่ง

  • วีระชัย วาริยาตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วันชัย ชินชูศักดิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ https://orcid.org/0000-0001-8723-1327

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.136

คำสำคัญ:

ชุดสมาร์ทคิท, เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด, เพลเธียร์เทคนิค, การทวนสอบ, แบล็คบอดี้

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความต้องการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ตามจุดคัดกรองและสถานบริการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสาเหตุจากมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดดังกล่าวด้วยแบล็คบอดี้อาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและค่าความแม่นสูงเกินความจำเป็น เทคนิคการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยชุดสมาร์ทคิทซึ่งสามารถทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดตามมาตรฐานASTM E1965-98 [1] ช่วงการวัดตั้งแต่ 36°C ถึง 39 °C และตามช่วงการยอมรับ ±0.3°C อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเสถียรภาพดีกว่า

References

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). ASTM E1965 –98(2016). Standard specification for infrared thermometers for intermittent determination of patient temperature. West Conshohocken, Pa. : ASTM International, 2016.

CI SYSTEMS-ELECTRO OPTICAL TESTING & MEASUREMENT. Highly accurate black body radiation sources [online]. 17 July 2016. Available from: https://www.ci-systems.com › blackbodies. [viewed 2021-11-10].

Thermoelectric effect [online]. 2021. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect. [viewed 2021-12-10].

Arduino ecosystem [online].2021.Available from: https://docs.arduino.cc/learn. [viewed 2021- 01-10].

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION AND INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (ISO/IEC). ISO/IEC Guide 98-3:2008. Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995). Geneva, Switzerland : ISO, 2008.

UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE. Lab 46: UKAS policy for articipation in measurement audits and interlaboratory comparisons [online]. UKAS edition 4 May 2019. Available from: https://www.ukas.com/wp-content/uploads/filebase/publications/publications-relating-to-laboratoryaccreditation/LAB-46-Edition-4-May-2019.pdf. [viewed 2021-01-05].

Principle of Peltier effects and Peltier device

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2022

How to Cite

วาริยาตร์ ว., & ชินชูศักดิ์ ว. (2022). การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเพลเธียร์เทคนิค. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 11(11), 101–104. https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.136