วารสารวิจัยเกษตรรำไพ เป็นวารสารวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและนักวิชาการ ตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ 

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-11