วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินงานโดยความร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี การดำเนินงานในปี 2566 วารสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

          วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องทางด้านฟิล์มบาง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 3 ท่าน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review)

          กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณากลั่นกรอง แนะนำปรับปรุงแก้บทความให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ทั้งนี้หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของวารสาร กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

สารบัญ

Editorial JSET-RMU

แคริโอไทป์ของปลายี่สกเทศ (Labeo rohita (Hamiton, 1822))

นันทพร เกตุเลขา, จิราภรณ์ มาศพันธ์, อริสา ปราณปราชญ์, เขมิกา ศรีเบ็ญจา

17-26