วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU <p><strong>วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</strong> ISSN : 2821-9066 (Print), ISSN : XXXX-XXXX (Online) เป็นวารสารวิชาการที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ <strong>(Double blind peer-reviewed) : </strong><strong>ซึ่งกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2</strong><strong> ฉบับ</strong> คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม</p> th-TH jset@rmu.ac.th (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง) angsuma1983@gmail.com (นางสาวอังศุมา ก้านจักร) Sun, 31 Dec 2023 22:29:19 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 สารบัญ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1257 <p>&nbsp; &nbsp;</p> Editorial JSET-RMU Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1257 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 ผลของอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ดัดแปลงร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ RSU S1 ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/623 <p>การดัดแปลงอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ร่วมกับปุ๋ยไฮโดร-โปนิกส์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา (<em>Cannabis sativa</em> L.subsp. <em>indica</em>) โดยการนำชิ้นส่วนข้อของกัญชามาเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นที่เตรียมจากอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ที่มีปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน 4 ระดับได้แก่ ½ MS + hydroponics RSU S1 200 ppm, ½ MS + hydroponics RSU S1 300 ppm, MS + hydroponics RSU S1 200 ppm, MS + hydroponics RSU S1 300 ppm เปรียบเทียบกับอาหารสูตร MS ทำการเพาะเลี้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าอาหารสูตร MS + hydroponics RSU S1 300 ppm และสูตร MS + hydroponics RSU S1 200 ppm เป็นสูตรอาหารที่สามารถชักนำให้ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชามีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 30.875 และ 30.664 ใบ และมีค่าความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.382 และ 3.229 เซนติเมตร ซึ่งอาหารสูตร MS + hydroponics RSU S1 300 ppm สามารถชักนำให้ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชามีความสูงยอด น้ำหนักสดต้น และน้ำหนักแห้งต้นมีค่ามากกว่าทุกชุดการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.443 เซนติเมตร 0.896 กรัม และ 0.113 กรัมตามลำดับ สำหรับอาหารสูตร ½ MS + hydroponics RSU S1 300 ppm สามารถชักนำให้เกิดจำนวนยอดเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 6.739 ยอด ส่วนเปอร์เซ็นต์การเกิดราก และเปอร์เซ็นต์การรอด พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ</p> ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, อริศรา เหง้าชัยภูมิ, ประณต มณีอินทร์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, เกศินี ศรีปฐมกุล Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/623 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาฉลามหางไหม้อินโดนีเซีย (Burnt-Tailed Barb; Balantiocheilos melanopterus) ในจังหวัดบุรีรัมย์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1216 <p>การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาฉลามหางไหม้อินโดนีเซีย (<em>Balantiocheilos melanopterus</em>) โดยใช้ตัวอย่างปลาฉลามหางไหม้อินโดนีเซียจากร้านขายปลาสวยงามในจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมโครโมโซมโดยวิธีทางตรง (Direct Method) ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (Conventional Staining Technique) พบว่าปลาฉลามหางไหม้มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 50 แท่ง มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 76 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ (Large Metacentric) จำนวน 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง (Medium Submetacentric) จำนวน 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ (Large Submetacentric) จำนวน 6 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ (Large Acrocentric) จำนวน 10 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดกลาง (Medium Acrocentric) จำนวน 2 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ (Large Telocentric) จำนวน 8 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง (Medium Telocentric) จำนวน 14 แท่ง และ เทโลเซนทริกขนาดเล็ก (Small Telocentric) จำนวน 2 แท่ง จากการศึกษาโครโมโซมในครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างระหว่างโครโมโซมเพศทั้งในเพศผู้และเพศเมียของปลา</p> <p>สูตรแคริโอไทป์ ดังนี้ 2n (50) = L<sup>m</sup><sub>4</sub> + L<sup>sm</sup><sub>6</sub> + L<sup>a</sup><sub>10</sub> +L<sup>t</sup><sub>8</sub>+ M<sup>m</sup><sub>4</sub> + M<sup>a</sup><sub>2</sub> + M<sup>t</sup><sub>14</sub> + S<sup>t</sup><sub>2</sub></p> ศรันย์ จำรัสธนสาร, จันทิมา ทองนรินทร์, กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1216 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 ผลการฝึกด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับเยาวชน https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/537 <p><strong>วัตถุประสงค์</strong>: เพื่อศึกษาผลการฝึกด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาวอลเลย์บอล</p> <p>ระดับเยาวชน</p> <p><strong>วิธีดำเนินการวิจัย</strong><strong>: </strong>กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนเลยพิทยาคม อายุระหว่าง 14 - 15 ปี จำนวน 12 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ทำการฝึกด้วยแรงต้านจากยางยืด 10 ท่า สัปดาห์ละ 3 วัน ฝึกทั้งหมด 6 สัปดาห์ จากนั้นเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ T-test ของค่าเฉลี่ยของสัดส่วนมวลกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการทดลอง</p> <p><strong>ผลการวิจัย</strong><strong>: </strong>ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อแขน ก่อนและหลังการทดสอบพบว่า ทั้งความแข็งแรงของขา และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</p> <p><strong>สรุปผล: </strong>การฝึกด้วยยางยืดสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลในสนามและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ</p> อาทิตย์ ปัญญาคำ, ชวิศ วงษ์เขียว, จรัสศรี ศรีโภคา Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/537 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคอมบูชาจากดอกอัญชันและลาเวนเดอร์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1213 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตคอมบูชา 2 แบบ ได้แก่ คอมบูชาจากดอกอัญชันและลาเวนเดอร์ โดยมีระยะในการหมัก 9 วัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคอมบูชา โดยวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ วัดปริมาณกรดอะซิติกด้วยการไทเทรต วัดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay วัดปริมาณฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay วัดปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-ciocalteau และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคอมบูชาด้วยวิธี 9 point hedonic scale</p> <p>จากการศึกษาในวันสุดท้ายของการหมักพบว่าคอมบูชาจากดอกอัญชันมีปริมาณกรดอะซิติก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ปริมาณฟีโนลิกทั้งหมดและการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุดเท่ากับ 0.29 เปอร์เซ็นต์ 19.70±1.28 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 56.79±1.11 ไมโครกรัมรูทินต่อมิลลิลิตร 740.09 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าคะแนนความชอบรวมเท่ากับ 6.87<u>+</u>0.99ตามลำดับ</p> ลาวัลย์ บุณย์ศุภา, กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง, ชลธิชา ศรีจันทร์, ธิดาธร แพงทอง, กิตติพัฒน์ อารีเอื้อ Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1213 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 ภาคผนวก https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1258 <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Editorial JSET-RMU Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jsetRMU/article/view/1258 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700