บรรณาธิการ        
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ        
ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กองบรรณาธิการ        
ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผศ.ดร.ดารณี หอมดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สุรชัย วงชารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมชาย อินทะตา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.ธาดา จันตะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมไสย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้จัดการวารสาร        
นางสาวอังศุมา ก้านจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม