เผยแพร่แล้ว: 28-12-2018

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV EDLTV สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์

เชาวฤทธิ์ จั่นจีน, สมุทร สีอุ่น, ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว, พิสุทธิ์ ศรีจันทร์, ศุภกร ทองสุขแก้ว

13-24

การจัดการการซ่อมบำรุงของบริษัทเอสดี แทรกเตอร์ จำกัด

อดุลย์ พุกอินทร์, สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์, ผกามาศ พุกอินทร์

32-43

การปรับปรุงโครงสร้างรถอีต๊อกระบบไฮดรอลิก

กาญจนา ดาวเด่น, ไชยยันต์ ชนะพรมมา, วราภรณ์ ชนะพรมมา, พงศ์เทพ กุลชาติชัย

44-54