การปรับปรุงโครงสร้างรถอีต๊อกระบบไฮดรอลิก

Main Article Content

กาญจนา ดาวเด่น
ไชยยันต์ ชนะพรมมา
วราภรณ์ ชนะพรมมา
พงศ์เทพ กุลชาติชัย

บทคัดย่อ

รถอีต๊อกเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่สามารถขับเคลื่อน บรรทุก และขนย้ายในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง.เช่น.พื้นที่แคบ.พื้นที่ลาดชัน เป็นต้น และการใช้งานรถอีต๊อกจะต้องใช้คนงานจำนวนสองคนในการควบคุม ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแรงงานคน ถ้ารถอีต๊อกออกแบบโครงสร้างและระบบการทำงานใหม่ให้สามารถลดการใช้แรงงานคนได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นทางทีมงานวิจัยจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อทำการพัฒนารถอีต๊อกแบบ 4 เกียร์ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกเพื่อการเกษตรครบวงจร จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น สามารถประกอบรถได้ง่าย เพื่อการใช้งานของเกษตรกรที่ใช้เป็นรถเอนกประสงค์ที่ออกแบบเพื่อภาคเกษตรโดยเฉพาะ และมีการคำนวณการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึงความแข็งแรง ทนทาน และราคาต่ำกว่ารถทั่วไป เพื่อชาวเกษตรกรสามารถใช้งานทำสวน ทำไร่ได้จริง การปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ที่ใช้ภายในตัวรถ ปรับปรุงระบบดุมล้อ ระบบบังคับเลี้ยว เกียร์ การใช้ระบบสายพานและห้องเกียร์ และช่วยลดเชื้อเพลิงโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของตะกร้าสำหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน โดยการใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน ทนต่อแรงกระแทกในการขับขี่พื้นที่ทำการเกษตรที่เป็นภูเขา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก (ตอนที่1). (2554). สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=12831

ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. (2550). ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2555). ชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ปานเพชร ชินินทร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. (2560). ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ภัทร พงศ์กิตติคุณ. (2555). นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ระบบไฮดรอลิกส์. (2555). สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก https://www.thaimechanic.com/article- 5-read.html

วารุณี ศรีสงคราม. (2561). การนำระบบไฮดรอลิกไปใช้ควบคุมเครื่องจักร. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=457

อนุชา หิรัญวัฒน์. (2553). ระบบไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2561, จาก http://www.itforsme.net/new/knc_detail.php?id=20

Museum, Victoria and Albert. (2012). Catalogue of the mechanical engineering collection in the Science Division of the Victoria and Albert Museum, South Kensington. HardPress.