การจัดการการซ่อมบำรุงของบริษัทเอสดี แทรกเตอร์ จำกัด

Main Article Content

อดุลย์ พุกอินทร์
สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์
ผกามาศ พุกอินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้นำปัญหาการจัดการซ่อมบำรุงของบริษัทเอสดี แทรกเตอร์ จำกัด ที่พบปัญหาด้านต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่มีต้นทุนที่สูง การซ่อมเป็นการซ่อมเมื่อเสีย (Breakdown Maintenance) มีระยะเวลารอคอยอะไหล่ และการซ่อมที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงทำให้เกิดการใช้ต้นทุนที่สูง การวิจัยได้นำวิธีการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) โดยได้ออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและวัดประสิทธิภาพ (Mean Time Between Failure : MTBF) ค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (Mean Time to Repair : MTTR) ค่าร้อยละของเวลาที่เครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้อง (Average Machine Downtime) และทำการเก็บข้อมูลดำเนินการซ่อมบำรุงในบริษัท ร่วมกับจัดกิจกรรมการดำเนินการ TPM แบ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของวิธีการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 12 ขั้นตอน กับ 8 เสาหลัก ผลการวิจัยพบว่า สามารถจัดการซ่อมบำรุงของบริษัทเอสดี แทรกเตอร์ จำกัดได้ โดยสืบทราบจากข้อมูลการวิเคราะห์ผล ก่อนการวิจัยจำนวน 5 เดือน และหลังการวิจัยระยะเวลา 5 เดือน โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร (MTBF) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.66 ค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเครื่องจักร (MTTR) มีค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.15 และค่าร้อยละของเวลาที่เครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้องลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.15

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โกศล ดีศีลธรรม. (2560). วิถีสู่ความเป็นเลิศงานบำรุงรักษา. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1422&section=30&issues=81

โชคชัย อาษาสนา. (2560). การบริหารงาน 4M. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/453488

สนธยา แพ่งศรีสาร. (2560). การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2560, จาก http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/sonthaya/lesson%202/lesson2.html

สุพลเชษฐ์ เพ็ชรรัตน์. (2550). การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล. (2557). การบำรุงรักษา. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Bouslah, B., Gharbi, A., & Pellerin, R. (2017). Joint production, quality and maintenance control of a two-machine line subject to operation-dependent and quality-dependent failures. International Journal of Production Economics. 195, 210-226. retrieved October 16, 2017, from ScienceDirect database.

Park, M., Jung, K. M., Park, D. H. (2017). Optimal maintenance strategy under renewable warranty with repair time threshold. Applied Mathematical Modelling. 43, 498-508. retrieved November 15, 2016. from ScienceDirect database.