การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Main Article Content

กณพ วัฒนา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อประเมินประสิทธิผลในการทำงานของผู้ควบคุมงานเมื่อได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาเครื่องมือและการประเมินหาประสิทธิผล ระบบนี้ทำงานบนโปรแกรมประยุกต์ในสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่านอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ดี การประเมินประสิทธิผลการทำงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการเวลาในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ด้านความสะดวก คล่องตัวเมื่อนำไปใช้งานในหน่วยงานก่อสร้าง ด้านความครบถ้วนของหัวข้อการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านพื้นที่การเก็บข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลพบว่ามีผู้ประสิทธิผลของการทำงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน

Article Details

บท
บทความวิจัย