เผยแพร่แล้ว: 29-06-2018

ผลของใบหญ้าแฝกที่มีต่อกำลังรับแรงอัดและพฤติกรรมแบบเหนียวของอิฐดินดิบ

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, กนกวรรณ อาจอุดร, ชิดชนก บัวสร้อย

16-29