กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy