ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2566)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2566)
เผยแพร่แล้ว: 29-04-2023

บทความวิจัย