ผลของชนิดชีวมวลต่อกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

ผู้แต่ง

  • ภานุวัฒน์ บุญตาท้าว สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • สุวิพงษ์ เหมะธุลิน สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ศรลักษณ์ พวงใบดี สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.2

คำสำคัญ:

ชีวมวล, แก๊สเชื้อเพลิง, แก๊สซิฟิเคชั่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชีวมวลจากขี้เลื่อยและเหง้ามันสำปะหลังจากกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น โดยการทดลองเริ่มต้นจากการเตรียมชีวมวลทั้งสองชนิดให้มีขนาดเท่ากันแล้วนำไปอบเพื่อลดความชื้นภายใต้สภาวะเดียวกัน จากนั้นชีวมวลแต่ละชนิดถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นภายใต้อุณหภูมิปฏิกิริยา 800 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง ผลการวิจัย พบว่า เหง้ามันสำปะหลังสามารถผลิตแก๊สเชื้อเพลิงได้สูงสุดร้อยละ 83.7 โดยน้ำหนัก นอกจากนี้เหง้ามันสำปะหลังยังผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของไฮโดรเจนและมีเทนได้สูงกว่าขี้เลื่อย จึงควรต่อยอดชีวมวลชนิดนี้เพื่อใช้ผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ทางด้านพลังงานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Govindarajan, L., M.F., Bin Mohideen Batcha and M.K. , Bin Abdullah. Solar energy policies in southeast Asia towards low carbon emission: A review. Heliyon, 2023. 9(3): p. e14294.

[2] Lunevich, I. and S. Kloppenburg, Wind energy meets buildings? Generating socio-technical change in the urban built environment through vanguard visions. Energy Research & Social Science, 2023. 9(8) : p.103017.

[3] Nouri, N., F. Balali, A. Nasiri and H. O. Seifoddini, Water withdrawal and consumption reduction for electrical energy generation systems. Applied Energy, 2019. 248: p. 196-206.

[4] Duanguppama, K., N. Pannucharoenwong, S. Echaroj, L.K.H. Pham, C. Samart and P. Rattanadecho, Integrated catalytic pyrolysis and catalytic upgrading of Leucaena leucocephala over natural catalysts. Journal of the Energy Institute, 2023. 106: p.101155.

[5] He, J., Z. Yang, M. Guo, L. Gu, L. Zhang, Y. Yan and J. Ran, Experimental study on the key factors affecting the gasification performance between different biomass: Compare citrus peel with pine sawdust. International Journal of Hydrogen Energy, 2022. 47(71):p. 30428-30439.

[6] Sirinwaranon, P., V. Sricharoenchaikul and D. Atong, Catalytic performance of Co, Fe on MCM-41 synthesized from illite waste for gasification of torrefied cassava rhizome. Energy Reports, 2021. 7: p.149-162.

[7] Duanguppama, K., N. Pannucharoenwong, S. Echaroj, C. Turakarn, K. Chaiphet and P. Rattanadecho, Processing of Leucaena Leucocepphala for renewable energy with catalytic fast pyrolysis. Energy Reports, 2022. 8: p. 466-479.

[8] Kota, K.B., S. Shenbagaraj, P.K. Sharma, A.K. Sharma, P.K. Ghodke and W.H. Chen, Biomass torrefaction: An overview of process and technology assessment based on global readiness level. Fuel, 2022. 324: p.124663.

[9] Ma, Y., Z. Ge, M. Zeng, Z. Zha, Y. Tao, and H. Zhang, Reactivity and performance of steam gasification during biomass batch feeding. Carbon Resources Conversion, 2023. 6(3)

[10] Guo, Q., R. Li, G. Yang, Y. Liu, Q. Deng and Z. He, Experimental study on a small-scale oxygen-enriched entrained flow biomass gasifier assisted by non-thermal arc plasma. Energy Reports, 2023. 9: p.4298-4305.

[11] Kumar, A., Experimental investigation of a dual stage ignition biomass downdraft gasifier for deriving the engine quality gas. Ain Shams Engineering Journal, 2023. 14(3):p. 101912.

[12] Cerinski, D., A.I. Ferreiro, J. Baleta, M. Costa, F. Zimbardi, N. Cerone and J. Wang. Modelling the biomass updraft gasification process using the combination of a pyrolysis kinetic model and a thermodynamic equilibrium model. Energy Reports, 2021. 7: p. 8051-8061.

[13] Udemu, C. and C. Font-Palma, Modelling of sorption-enhanced steam reforming (SE-SR) process in fluidised bed reactors for low-carbon hydrogen production: A review. Fuel, 2023. 340: p.127588.

[14] Pitkäoja, A., J. Ritvanen, Simulation of sorption-enhanced gasification: H2O staging to a circulating fluidised bed gasifier to tailor the producer gas composition. Energy, 2023. 266: p. 126446.

[15] Pattiya, A., Thermochemical Characteri-zation of Agricultural Wastes from Thai Cassava Plantations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,2011. 33(8): p. 691-701.

[16] Huijun, G., S. Laihong, F. Fei and J. Shouxi, Experiments on biomass gasification using chemical looping with nickel-based oxygen carrier in a 25 kWth reactor. Applied Thermal Engineering, 2015. 85: p. 52-60.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2023

How to Cite

[1]
บุญตาท้าว ภ., เหมะธุลิน ส., และ พวงใบดี ศ., “ผลของชนิดชีวมวลต่อกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 8–17, เม.ย. 2023.