การตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น กรณีศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี

ผู้แต่ง

  • มัลลิกา อุทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • อามิณฑ์ หล้าวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.5

คำสำคัญ:

เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสาน, โครงงานวิทยาศาสตร์, กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากโครงงานวิทยาศาสตร์โดยพิจารณาปัจจัยเทคนิคการสอนแบบผสมผสานกัน จำนวน 5 ปัจจัย ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหาการเน้นกระบวนการ    การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด และมี 4 ทางเลือกของโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดเหมาะสมต่อผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจด้วยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น กรณีศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัดสินใจเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองที่มีผลรวมของปัจจัยในแต่ละทางเลือกมากที่สุด มีคะแนนรวม 49.66 และปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์คือ การฝึกคิด มีคะแนน 51.85 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] พิมพันธ์ เดชะคุปต์, โครงงานวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

[2] จารุณี ซามาตย์, การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมความคิดสร้างสรรค์. วิทยานิพนธ์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

[3] วัลนิกา ฉลากบาง, การวิจัยแบบผสมผสาน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. 7(2).

[4] ลัดดา ภู่เกียรติ, การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ. วารสารครุศาสตร์, 2544. 3(28).

[5] ศศมน มันทะเล และฆริกา คันธา, การหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกสถานที่สำหรับสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น. วารสารพัฒนาสังคม, 2563. 22(2).

[6] สกนธ์ คล่องบุญจิต, การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. วารสารรัชต์ภาคย์, 2561. 12(25).

[7] สายพิณ รานอก, การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปของผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, 2562. 8(2).

[8] กันต์ธมน สุขกระจ่าง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านขายแก๊ส โดยวิธี AHP. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, 2560. 10(1).

[9] Saaty, T.L. and G. Mitra, What is the analytic hierarchy process?, Mathematical models for decision support. Springer Berlin Heidelberg, 1988: p.109-121.

[10] Saaty, T.L., How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 1990. 48(1): p. 9–26.

[11] Tansirimongkol, W., AHP Advanced decision for organization progress and public well-being. Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd., Bangkok, 2014.

[12] Chaibate, H., A. Hadek, S. Ajana and S. Bakkali, Analytical Hierarchy Process Applied to Pedagogical Method Selection Problems Education Research International, 2021: p.1-13.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-04-2023

How to Cite

[1]
อุทรักษ์ ม. และ หล้าวงศ์ อ., “การตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น กรณีศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 44–51, เม.ย. 2023.