การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาโดยใช้วิธีทากูชิ

ผู้แต่ง

  • สุรชัย นามพรมมา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • ราชัญ อุดมคำ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • ศุภกิจ เศิกศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • อามิณฑ์ หล้าวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.4

คำสำคัญ:

การอบแห้งปลา, วิธีทากูชิ, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

บทคัดย่อ

เครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมในการนำมาใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ปัญหาคือการกำหนดสภาวะที่เหมาะสมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งแล้วมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้ในการอบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ทำการศึกษาปัจจัยและหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง กรณีศึกษาการอบแห้งปลาแดดเดียว โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ การกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการอบแห้ง การออกแบบการทดลองโดยใช้วิธีของทากูชิ การทดลอง และการหาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งเราได้ทำการทดลองโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากหลอดอินฟราเรดเป็นหลักที่อุณหภูมิของเครื่องอบ 3 ระดับ ได้แก่ 38, 44 และ 50 oC และความเร็วอากาศในเครื่องอบ 3 ระดับ ได้แก่ 20, 25 และ 30 cfm ผลการทดลองพบว่าเครื่องอบแห้งปลาที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งที่ดีที่สุดคืออุณหภูมิของเครื่องอบอยู่ที่ 44 oC และความเร็วของอากาศในเครื่องอบอยู่ที่ 20 cfm ซึ่งทำให้ได้ค่าร้อยละของความชื้นที่หายไปและค่าคะแนนด้านคุณภาพโดยรวม อยู่ที่ 61.96% และ 85.0% ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของของร้อยละความชื้นที่หายไปและค่าคะแนนด้านคุณภาพโดยรวมแล้วพบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยการทดลองระดับความเชื่อมั่นที่ 99.15% และ 99.39% ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ทนงศักดิ์ วัฒนา, การอบแห้งกระเทียมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานจากก๊าซชีวมวล.

วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558.

[2] พิสิษฏ์ มณีโชติ, การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2565, http://www.royalagro.doae.go.th/?p=1346.

[3] สุขฤดี นาถกรณกุล, มาตรการอนุรักษ์พลังงาน. เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2565,

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content.

[4] พรพิษณุ ธรรมปัทม์, วีระยุทธ แสนมหาชัย, สุพรรษา บ่อใหญ่ และกมล พลคำ, ผลของการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกลและลมร้อนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน. วารสารเกษตรพระวรุณ, 2021. 18(2): p.8 – 15

[5] พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย, สุพรรณี คำอินทร์ และทิวา สุขโชติ, การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 2019. 16(2): p.247 -257

[6] สราวุฒิ ดาแก้ว, ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, พรพิษณุ ธรรมปัทม์, ศนันธร พิชัย, ปาริชาติ ราชมณี และ ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส, การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนร่วมรังสีอินฟราเรดและลมร้อน. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.

[7] กมลวรรณ จิตจักร และแสนเชิง พรมชิต, การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาช่อนทะเลด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 2565. 12 (1). p.75 – 97.

[8] จุฑารัตน์ ทะสะระ, สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล และยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, จลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาข้าวสาร ด้วยลมร้อนและรังสีอินฟลาเรด. Proceeding of the 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference, 2556: p.531-537

[9] ฮาติมมี บากา, รอกีเยาะ อาแว, ซุลกิพลี กาซอ และสุนิตย์ โรจนสุวรรณ, การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อนด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 2559. 1(1): p.13 – 24.

[10] สยมพล ศรีหนา, สุรชัย บวรเศรษฐนันท์ และวิศวัส ลิวนานนท์ชัย, การอบแห้งปลาด้วยเครื่องอบแห้งอุณหภูมิต่ำที่ใช้ของไหลนาโนในท่อความร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8”. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2016: p. B402 - B409.

[11] Smitabhindu, R., S. Janjai, V. Chankong, Optimization of a solar-assisted drying

system for drying bananas. Renewable Energy, 2008. 33(7): p.1523-1531.

[12] Smitabhindu, R., Optimization of a solar-assisted drying system for drying bananas. Ph.D. thesis. Kasetsart University, Thailand, 2008.

[13] Hossain, MA., Forced convection solar drying of chilli. Ph.D. thesis, Agricultural University, Bangladesh, 2003.

[14] Berbert, P.A., D.M. Queiroz, J.S. Silva, J.B. F. Pinheiro, Simulation of coffee drying

in a fixed bed with periodic air flow reversal. Journal of Agricultural Engineering Research, 1995. 60(3): p.167-173

[15] สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, ธิติกานต์ บุญแข็ง, การประยุกต์วิธีการทากุชิสำหรับ ค่าที่ดีที่สุดโดยศึกษาของกระบวนการ กะเทาะข้าวกล้องด้วยลูกยางกะเทาะเปลือก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 2557. 22(1): p.59-67.

สุรพงศ์ บางพาน, การประยุกต์วิธีการทากุชิสำหรับกระบวนกลึงที่ดีที่สุดโดยศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ม.อบ., 2557. 7(2): p.104-112.

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี, คู่มือเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2564, https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files.pdf

เสนา สอนประสม, หลักการทำงานและส่วน ประกอบของตู้อบปลาแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ความร้อน. เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2565, http://sites.google. com/site/solarcelldryer.

เสริม จันทร์ฉาย, งานวิจัยด้านการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์.เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2565 : http://www.solarlabsu.com/index.php/research/2.

อัดสา ดอนทวี, การอบแห้งและการประยุกต์ใช้งานเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2565, http://www.fao.org/docrep.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-04-2023

How to Cite

[1]
นามพรมมา ส., อุดมคำ ร., เศิกศิริ ศ., และ หล้าวงศ์ อ., “การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาโดยใช้วิธีทากูชิ”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 31–43, เม.ย. 2023.