ระบบสอบเทียบดิจิทัลเทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพและเครือข่ายไร้สาย

ผู้แต่ง

  • เจตนา ทองใบ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด, กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.624

คำสำคัญ:

การประมวลผลภาพดิจิทัล, จอแสดงผลแบบ 7 ส่วน, การสอบเทียบ, ดิจิทัลเทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นําเสนอระบบอัตโนมัติสําหรับสอบเทียบดิจิทัลเทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ (Digital thermo-hygrometer) แบบที่ไม่มีตัวต่อประสานการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image processing) และวิธีการสื่อสารไร้สายแบบเรียลไทม์เพื่อลดระยะเวลาการสอบเทียบและลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human error) งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ ESP32-CAM ซึ่งเป็นโมดูลกล้องขนาดเล็กและราคาถูก จับภาพมิเตอร์และส่งไปยัง เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ประมวลผลภาพด้วยวิธี Seven Segment Optical Character Recognition (SSOCR) ผลการวัดและ สอบเทียบจะนําเสนอบนแดชบอร์ดที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผลการทดลองตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งอัลกอริทึมและแอปพลิเคชันของผู้ใช้โดยให้ประสิทธิภาพโดยรวมเทียบเท่ากับกระบวนการสอบเทียบด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการทดลองในระบบที่สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการจดจําภาพที่นําเสนอมีความแม่นยําเฉลี่ย 96.48%

References

จิตตกานต์ อินเที่ยง. ผลกระทบของระบบปรับตั้งต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์. Bulletin of Applied Sciences. 2022, 11(11), 105-112.

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). ข้อแนะนําการสอบเทียบเวอร์เนียรคาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1000 mm (GLA-21) [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 18 เม.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://mx.nimt.or.th/wp-content/uploads/2022/11/GLA_21_Vernier-Calipers_TH.pdf

จิระศักดิ์ ชัยสนิท, สุรเดช พานเพ็ง, ขวัญใจ สมบุญ, ภูวดี ตู้จินดา. การศึกษาแนวทางการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบความต้านแรงกดกล่องกระดาษลูกฟูก. Bulletin of Applied Sciences. 2017, 6(6), 101-107.

International organization for standardization and international electrotechnical commission (ISO/IEC). General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO/IEC 17025: 2017. Geneva, Switzerland: ISO, 2017.

จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์. การควบคุมการติดเชื้อทางอากาศสำหรับโรงพยาบาล. บทความวิชาการสมาคมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย. 2543;6(6):105-111.

สุพจน์ เตชะอำนวยวิทย์. แนวทางการออกแบบการปรับอากาศและระบายอากาศสำาหรับโรงพยาบาล. บทความวิชาการสมาคมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย. 2551;21(18):51-59.

ชะอรสิน สุขศรีวงศ์. เก็บยาในโรงพยาบาลให้ถูกวิธี. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรม. [อินเทอร์เน็ต] 2558 [เข้าถึงเมื่อ 18 เม.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0328.pdf

Institute of Measurement and Control, A Guide to the Measurement of Humidity [Internet]. 1996 [cited 2023 Mar 10]. Available from: https://www.npl.co.uk/special-pages/guides/a-guide-to-the-measure-of-humidity-gpg103

Bojkovski J, Drnovsek J, Pusnik I, Tasic T. Automation of a precision temperature calibration laboratory. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2000 Jun;49(3):596–601.

Grzeczka G, Klebba M. Automated Calibration System for Digital Multimeters Not Equipped with a Communication Interface. Sensors. 2020 Jun 29;20(13):3650.

Belan PA, Araujo SA, Librantz AFH. Segmentation-free approaches of computer vision for automatic calibration of digital and analog instruments. Measurement. 2013 Jan;46(1):177–84.

Vemuri R, Sapte V, Cheriyan J, Maniyar R, Kshirsagar A, Real time & automated meter reading using image processing reducing human error. Int Res J Eng Technol (IRJET). 2022 Nov;11(9):875-881.

Wang Q, Li H, Wang H, Zhang J, Fu J. A Remote calibration device using edge intelligence. Sensors. 2022; 22(1):322. doi: 10.3390/s2201032.

Jackson L. ESP32-CAM: Machine Vision Tips, Camera Guides and Projects [Internet]. 2021 [cited 2023 Jan 5]. Available from: https://www.arducam.com/esp32-machine-vision-learning-guide/

Auerswald E. Seven Segment Optical Character Recognition [Internet]. 2017 [cited 2023 Jan 5]. Available from: https://www.unix-ag.uni-kl.de/~auerswal/ssocr/

International organization for standardization and international electrotechnical commission (ISO/IEC). Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison. ISO/IEC 13528: 2015. Geneva, Switzerland: ISO, 2015.

2

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-06-2024

How to Cite

ทองใบ เ. (2024). ระบบสอบเทียบดิจิทัลเทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพและเครือข่ายไร้สาย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 13(1), 27–36. https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.624