การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำยาผสมคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีตโดยเทคนิคโฟลอินเจคชันโพเทนซิออเมตรี

ผู้แต่ง

  • จรูญ จันทร์สมบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จรูญ จักร์มุณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.289

คำสำคัญ:

โฟลอินเจคชัน, โพเทนซิออเมตรี, คลอไรด์, คอนกรีต, ไฮโดรไดนามิคอินเจคชัน

บทคัดย่อ

วิธีใหม่ในการวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำยาผสมคอนกรีตและวัสดุผสมสําหรับคอนกรีตได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบโฟลอินเจคชันอย่างง่ายซึ่งใช้โซลินอยด์วาล์วสามทางที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ในการฉีดสาร และพัฒนาขั้วไฟฟ้าเลือกจําเพาะคลอไรด์ไอออนที่สามารถสร้างได้ง่ายจากลวดเงินมาเป็นตัวเซ็นเซอร์ โดยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือสารละลายที่ได้จากการสกัดตัวอย่างของแข็งจะถูกฉีดเข้าสู่กระแสตัวพา (น้ำ) ซึ่งจะไหลไปรวมกับสารละลาย 0.1 โมลาร์ โพแทสเซียมไนเตรต และไหลผ่านเข้าไปยังส่วนที่ตรวจวัด ซึ่งเมื่อสารละลายสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าและถูกบันทึกออกมาเป็นพีค สามารถสร้างกราฟมาตรฐานในช่วง 10 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีขีดจํากัดของการตรวจวัดที่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์โดยทําการฉีดสารละลายมาตรฐาน คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 20, 60 และ 90 มิลลิกรัมต่อลิตรจํานวน 7 ซ้ำ เท่ากับ 1.0, 1.2 และ 0.6 % ตามลําดับ วิธีนี้มีอัตราการวิเคราะห์ ตัวอย่าง 60 ตัวอย่างต่อชั่วโมง โดยใช้สารละลายอิเล็คโตรไลต์และน้ำที่เป็นกระแสตัวพาอย่างละ 1 มิลลิลิตรต่อการวิเคราะห์ 1 ตัวอย่าง วิธีที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐานอังกฤษ

References

British Standard: Testing aggregates, Part 117: Method for determination of water soluble chloride salts (BS 812: Part 117:1988, Method A), British Standard Institution, 1988.

British Standard : Admixtures for concrete, mortar and grout - Test Methods - Part 10: Determination of water soluble chloride content (BS EN 480–10: 1997), British Standard Institution, 1997.

VAN STADEN, J. F. ands. I, TLOWANA. Spectrophotometric determination of chloride in mineral and drinking waters using sequential injection analysis. Fresenius J. Anal. Chem., 2001, 371, 396-399.

SILVA, C. R., et al. Flow injection spectrophotometric method for chloride determination in natural waters using Hg(SCN)2 immobilized in epoxy resin. Talanta, 2005, 65, 965-970.

MAYA, F., J. M, ESTELA., and V, CERDA. Spectrophotometric determination of chloride in waters using a multisyringe flow injection system. Talanta, 2008, 74, 1534-1538

MESQUITQ, R. B. R., S. M. V, FERNANDES., and A, RANGEL. Turbidimetric determination of chloride in different types of water using a single sequential injection analysis system. J. Environ. Monitor., 2002, 4, 458-461.

BONIFACIO, V. G., et al. An improved flow system for chloride determination in natural waters exploiting solid-phase reactor and long pathlength spectrophotometry. Talanta, 2007, 72, 663-667.

DA SILVA, J. E., et al. Simultaneous determination of pH, chloride and nickel in electroplating baths using sequential injection analysis. Anal. Chim. Acta., 2004, 506, 197-202.

DA SILVA, I. S., et al. FIA-potentiometry in the sub-Nernstian response region for rapid and direct chloride assays in milk and in coconut water. Talanta, 2005, 67, 651-657.

JAKMUNEE, J., L, PATIMAPORNLERT., S, SUTEERAPATARANON., N, LENGHOR., and K, GRUDPAN. Sequential injection with lab at-valve (LAV) approach for potentiometric determination of chloride. Talanta, 2005, 65, 789-793.

JUNSOMBOON, J. and J, JAKMUNEE. Determination of chloride in admixtures and aggregates for cement by a simple flow injection potentiometric system. Talanta, 2008, 76, 365–368.

FRENZEL, W. Application of flow injection potentiometry to the determination of chloride in various matrices. Fresenius J. Anal. Chem.,1989, 335, 931-937.

ALTUNBULDUK, T., H. Meier zu, KOECKER., W, FRENZEL. Studies on the elimination of sulfide interference in the potentiometric determination of chloride using ion selective electrodes in a flow injection system. Fresenius J. Anal. Chem.,1995, 351, 593-598.

แสดงพีคของสารละลายมาตรฐานคลอไรด์เข้มข้น10-100 มิลลิกรัมต่อ ลิตร ที่ได้จากการวิเคราะห์คลอไรด์ด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชันโพเทนชิออเมตริก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015

How to Cite

จันทร์สมบูรณ์ จ., & จักร์มุณี จ. (2015). การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำยาผสมคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีตโดยเทคนิคโฟลอินเจคชันโพเทนซิออเมตรี . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 4(4), 19–27. https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.289