การสํารวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • ปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ลัดดาวัลย์ เยียดยัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พิชญา บุตรขุนทอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.285

คำสำคัญ:

ห้องปฏิบัติการสีเขียว, ห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน, ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสําคัญกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียว (Green laboratory) ซึ่งเป็นแนวคิดระดับสากลในการส่งเสริมห้องปฏิบัติการ ให้มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยนี้เป็นการสํารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีภายใน วศ. เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจของบุคลากรต่อความเป็นสีเขียวของห้องปฏิบัติการและเสนอแนะแนวทางในการจัดทําห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กรอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 85.2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตระหนักถึงความสําคัญและต้องการให้ห้องปฏิบัติการของตนเองเป็นห้องปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจและความพร้อมของบุคลากรที่จะส่งเสริมห้องปฏิบัติการสีเขียว อย่างไรก็ดี มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า องค์กรของตนเองมีการดําเนินงานด้านห้องปฏิบัติการสีเขียว นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความเป็นสีเขียวของห้องปฏิบัติการภายในองค์กร ดังนั้น วศ. ควรสื่อสารนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวให้กับบุคลากรให้ทั่วถึงทั้งองค์กร และที่สําคัญที่สุด คือ ควรเสริม สร้างให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการสีเขียว ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรนําความรู้เชิงทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการและความพร้อมของบุคลากรภายใน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริ่มการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

References

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE LABORATORIES [online]. 2016 [viewed 23 April 2016]. Available from: http://www.i2sl.org

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE. BUREAU OF LABORATORY PERSONNEL DEVELOPMENT. A Seminar on "A Walk to Green Laboratory [online]. August 2011. [viewed 23 April 2016] Available from: http://blpd.dss.go.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=195:a-walk-to-green-laboratory.catid=36:blpd-csr&Itemid=74

ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน. สิ่งจําเป็นสําหรับห้องปฏิบัติการเคมีที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน : เอก สารประกอบการฝึกอบรมหสักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2556, 9-15.

ปวีณา เครือนิล. Green Laboratories: : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Designing and Remodeling for safe Chemical Laboratories : วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2559

CHAISAWADI, S., CHIMPALEE, P., and BUALOY, P. Development of Green Laboratory Management System. In: 38th Congress on Science and Technology of Thailand (Abstract) [online]. 2012 [viewed 26 November 2014] Available from: http://sustainable.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/DEVELOPMENT-OF-GREEN LABORATORY-MANAGEMENT SYSTEM.pdf.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ. นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2555.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2558.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การสำรวจทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี ต่อการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :กรม, 2559.

(9) กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การสํารวจทัศนคติของผู้ทํางานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว. กรุงเทพฯ : กรม, 2559.

ตารางจำนวน (ร้อยละ) ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการดดำเนินงานที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวในระดับองค์กร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2016

How to Cite

เครือนิล ป., ไพบูลย์พานิช อ., กันต์ธัญญรัตน์ อ., เยียดยัด ล., เชาวน์ศรีหมุด ด., บุตรขุนทอง พ., & นิลภัทรฉัตร ภ. (2016). การสํารวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 5(5), 71–78. https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.285