การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย

ผู้แต่ง

  • วรรณา ต.แสงจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.282

คำสำคัญ:

วัสดุฉนวนมวลเบา, เศษแก้ว, เถ้าลอย

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งประเภทเศษแก้วและเถ้าลอยเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้จึง นําเศษแก้วและเถ้าลอย มาทําเป็นวัสดุมวลเบากันความชื้น โดยนําเศษแก้วบดละเอียด และเถ้าลอย ผ่านตะแกรงร่อน 200 เมช มาผสมกัน โดยมีส่วนผสมของเศษแก้วร้อยละ 50 – 80 เถ้าลอยร้อยละ 20 – 50 ใช้หินปูนและโดโลไมต์เป็นสารก่อฟอง (foaming agent) โซเดียมซิ ลิเกตเป็นสารเชื่อมประสาน และบอแรกซ์เป็นสารช่วยหลอม (Auxing agent) ใส่ส่วนผสมในแบบดินเผาขนาด 100 x100 x 25 mm.3นํา ไปเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 ºC อัตราการเร่ง 2.5 ºC/min ตัวอย่างที่ได้นําไปทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น และความต้านแรงอัด จากนั้นคัดเลือกสูตรที่มีค่าความหนาแน่นต่ำ และความแข็งแรงสูง ทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบสมบัติ ความหนาแน่น ความต้านแรงอัด การดูดซึมน้ำ การนําความร้อน และการกันความชื้น ผลการทดลองพบว่า วัสดุมวลเบาที่มีส่วนผสมของ เศษแก้วร้อยละ 60 เถ้าลอยร้อยละ 40 มีค่าความหนาแน่น 690 kg/m3ความต้านแรงอัด 6.84 MPa การดูดซึมน้ําร้อยละ 24.84 ค่าการนํา ความร้อน 0.119 watt/m.K. และมีสมบัติกันความชื้นได้ สามารถนําไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อน สําหรับอาคารบ้านเรือน

References

นิตย์รดี ดอเลาะ, วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง. Princess of Naradhiwas University Journal. ก.ย. - ธ.ค. 2552, 1(3), 48-62.

RECYCLED GLASS PRODUCTS INC. Foamed glass manufacture. U.S. patent 5,516,351, 1996-05-14.

HURLEY, J. A UK Market Survey for foam glass. Banbury, UK : WRAP, 2003.

วรรณา ต.แสงจันทร์, การพัฒนาการผลิตอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว, วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. มกราคม 2552, 57(179), 46-52.

FERNANDES, H.R., TULYAGANOV, D.U. and FERREIRA, J.M.F. Preparation and characterization of foams from sheet glass and fly ash using carbonates as foaming agents. Ceramic International. 2009, 35(1), 229-235.

BO, C., ZHIWEI, L. and ANXIAN, L. Preparation of sintered foam glass with high fly ash content. Materials Letters. 2011, 65, 3555-3558.

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2601-2556. คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2016

How to Cite

ต.แสงจันทร์ ว., ศรีประเสริฐสุข ส., สุวรรณสนธิ์ ภ., & สุวรรณสนธิ์ ภ. (2016). การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 5(5), 57–64. https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.282