การสอบเทียบปิเปตต์ด้วยชุดสอบเทียบปิเปตต์ต้นแบบ

ผู้แต่ง

  • อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วีระชัย วาริยาตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • บุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.281

คำสำคัญ:

การสอบเทียบ, เครื่องแก้วปริมาตร, ปิเปตต์, เมนิสคั, ระยะเวลาการไหล

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปวิธีการสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรจะเป็นไปตามเอกสารมาตรฐาน อย่างไรก็ตามผลการวัดอาจผิดพลาดได้เนื่องจากการ ปรับระดับท้องน้ําหรือส่วนโค้งล่างสุดของ meniscus ไม่อยู่บนขีดบอกปริมาตรของปิเปตต์ งานวิจัยนี้ได้นําเอาชุดสอบเทียบปริมาตรของ ปิเปตต์ที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลและปริมาตรของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ มาตรฐานสําหรับการสอบเทียบเครื่องแก้วชนิดปิเปตต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดที่มาจากการวัดของผู้ปฏิบัติงาน (human error) ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอ่านระดับ meniscus ได้ตรงตําแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับตําแหน่งเดิม ห้องปฏิบัติการดําเนินการทดสอบ 2 ส่วน คือ การหาเวลาการไหลของของเหลวออกจากปิเปตต์ (delivery time) และการหาค่าปริมาตรของเครื่องแก้วที่อุณหภูมิอ้างอิง 20 องศาเซลเซียส เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างการใช้วิธีสอบเทียบแบบเดิมและใช้ชุดต้นแบบ ผลการทดสอบพบว่าเวลาการไหล (delivery time) ที่วัดด้วยวิธีการสอบเทียบแบบเดิมและการใช้วิธีสอบเทียบโดยใช้ชุดต้นแบบที่นั้นยังคงให้ค่าใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ที่กําหนดไว้ และการหาค่าปริมาตรของปิเปตต์จากการใช้ชุดต้นแบบนั้นให้ผลการวัดเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งยืนยันได้จากการประเมินผลด้วยการ ใช้ En number ที่พบว่า En number ≤ 1 ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการวัดกับค่าอ้างอิงมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับการ รับรองจาก DARKS และจากห้องปฏิบัติการที่ให้ค่าอ้างอิงด้านเครื่องแก้วและได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025 ของประเทศไทย

References

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 648 : 2008. Laboratory glassware - Single - volume pipettes.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E969-02 (Reapproved 2012). Standard specification for glass volumetric (Transfer Pipets).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 835 : 2007. Laboratory glassware - Graduated pipettes.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 1769 - 1975. Laboratory glassware - Pipettes - Colour coding.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

BRITISH STANDARD EUROPEAN NORM AND INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. BS EN ISO 4787 : 2011. Laboratory glassware - Volumetric instrumentsMethods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2010, Corrected version 2010-06-15).

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 542-01 (Reapproved 2012). Standard practice for calibration of laboratory volumetric apparatus.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 3696: 1987. Water for analytical laboratory use-Specification and test methods.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Technical Report. ISO/TR 20461 : 2000. Determination of uncertainty for volume measurements made using the gravimetric method.

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES, JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. JCGM 100: 2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement.

ชุดสอบเทียบปริมาตรของปิเปตต์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2016

How to Cite

วัฒนหัตถกรรม อ., วาริยาตร์ ว., & ลิมป์ปิยพันธ์ บ. (2016). การสอบเทียบปิเปตต์ด้วยชุดสอบเทียบปิเปตต์ต้นแบบ . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 5(5), 47–56. https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.281