การพัฒนาวัสดุอ้างอิงสําหรับตัวอย่าง Water Soluble Chlorides (as NaCl) ในอาหารสัตว์

ผู้แต่ง

  • พจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุกัลยา พลเดช กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ศรีสุดา หร่มระฤก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.280

คำสำคัญ:

วัสดุอ้างอิง, อาหารสัตว์, ค่ากําหนด, ค่าความไม่แน่นอน

บทคัดย่อ

งานรายงานนี้เป็นการนําเสนอแนวทางการให้ค่ากําหนดและค่าความไม่แน่นอนของวัสดุอ้างอิงในตัวอย่าง Water Soluble Chlorides (as NaCl) ในอาหารสัตว์ โดยวัสดุอ้างอิงนี้เป็นตัวอย่างที่ผลิตขึ้นจากกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ (PTCH-FA03-1401) จัดโดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การผลิตวัสดุอ้างอิงจะดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, ISO Guide 34 และ ISO Guide 35. วัตถุประสงค์การใช้งานวัสดุอ้างอิงนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การทวนสอบวิธีทดสอบ และการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ในช่วงการใช้งาน 2.00 - 2.50 g/100g และค่าความไม่แน่นอนเป้าหมายไม่เกิน 0.10 g/100g ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่ากําหนดของวัสดุอ้างอิงนี้คือ 2.292 g/100g และค่าความไม่แน่นอนคือ 0.064 g/100g ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k=2)

References

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL. ISO/IEC Guide 99: 2013, International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO Guide 35: 2006, Reference materials - General and statistical principles for certification.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FORbSTANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL. ISO/IEC 17043: 2010, Conformity assessment-General requirements for proficiency testing,

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 13528: 2015, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 6495: 1999, Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content

The certificate of reference material is shown below

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2016

How to Cite

ท่าจีน พ., พลเดช ส., & หร่มระฤก ศ. (2016). การพัฒนาวัสดุอ้างอิงสําหรับตัวอย่าง Water Soluble Chlorides (as NaCl) ในอาหารสัตว์ . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 5(5), 39–46. https://doi.org/10.60136/bas.v5.2016.280