การสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากตะกรันหลอมอะลูมิเนียม

ผู้แต่ง

  • ปราณี จันทร์ลา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วรรณา ต.แสงจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ศันสนีย์ รักไทยเจริญชีพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.265

คำสำคัญ:

ตะกรันหลอมอะลูมิเนียม, คอร์เดียไรต์, วัสดุทนไฟ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากตะกรันหลอมอะลูมิเนียม สําหรับใช้ทําอุปกรณ์ในเตาเผา (kin furniture) โดยมีส่วนผสมของตะกรันอะลูมิเนียม ดินขาว ดินดํา ทัลค์ และควอรตซ์ เผาที่อุณหภูมิ 1250, 1280 และ 1300 องศาเซลเซียส ศึกษาสมบัติของคอร์เดียไรต์ที่สังเคราะห์ได้ โดยวิเคราะห์ส่วนประกอบทางแร่วิทยา ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (XRD) ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ความแข็งแรง (Modulus of rupture) และ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Coefficient of thermal expansion) ผลจาก XRD พบเฟสหลัก คอร์เดียไรต์ ปริมาณสูงสุด ในเนื้อคอร์เดียไรต์ที่สังเคราะห์หลังเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส มีการหดตัว (Shrinkage) ร้อยละ 8.1-9.9 การดูดซึมน้ำ (Water absorption) ร้อยละ 13.8-16.8 ความหนาแน่น (Bulk density) 1.80-1.88 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าความแข็งแรง ระหว่าง 20.7-22.7 เมกะพาสคาล และค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวเมื่อร้อน ระหว่าง 3.199 -3.694 x10-6ต่อองศาเซลเซียส จากนั้นได้คัดเลือกสูตรที่มีการเกิดเฟสคอร์เดียไรเ และความแข็ง แรงสูงสุดทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบขาตั้งรูปตัววี ที่มีความสูง 5 เซนติเมตร ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อแบบ

References

โครงการอุตสาหกรรมหลอมหล่อเศษ และ ตะกรันอะลูมิเนียม. (ออนไลน์) อ้างถึงวันที่ 10 เมษายน 2556 เข้าถึงได้จาก http://www2.diw.go.th/I_Standard/ Web/pane_files/Industry27.asp 2556

E. Alvarez-Ayuso, Approaches for the treatment of waste streams of the aluminium anodising industry, Journal of Hazardous Materials. 2009, 164, 409-414.

A.Eppler Richard and R.Eppler Douglas, Glazes and Glass Coating, the American ceramic society, Westerville, USA, 1998. 25-29.

Low thermal expansion modified coedierite, US. Patent 4,403,017, Sep 6, 1983. [5] F.Singer and Sonia S. Singer, Industrial Ceramics, Chapman and Hall, London, 1979. 482-487.

M.J. Ribeiroa and J.A.Labrincha, Properties of sintered mullite and cordierite pressed bodies manufactured using Al-rich anodizing sludge, Ceramics International, 2008, 34(3), 593-597.

M.J. Ribeiro, D.U.Tulyaganov, J.M.Ferreira, J.A.Labrincha, Recycling of Al-rich industrial sludge in refractory ceramic pressed bodies, Ceramics International, 2002 , 28(3), 319-326.

E.M. Levin, C.R. Robbins and H.F. McMurdie, Phase Diagrams for Ceramists, The American ceramic society, Ohio, USA, 1964. 246.

V-shape prototypes from AS_1.2_B at firing temperature of 1300 ํC

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

จันทร์ลา ป., ต.แสงจันทร์ ว., & รักไทยเจริญชีพ ศ. (2022). การสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากตะกรันหลอมอะลูมิเนียม . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2(2), 17–25. https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.265