การศึกษาสมบัติกายภาพของเซรามิกเนื้อพรุน เพื่อการพัฒนาเซรามิกที่มีกลิ่นหอม

ผู้แต่ง

  • ลดา พันธ์สุขุมธนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อินทิรา มาฆพัฒนสิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วราลี บางหลวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.261

คำสำคัญ:

เซรามิก, เซรามิกเนื้อพรุน, เซรามิกที่มีกลิ่นหอม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ได้ทดสอบสมบัติกายภาพของเซรามิกเนื้อพรุนที่พัฒนาจากการเติมอะลูมินาในเนื้อดินสําเร็จรูป พอร์ซเลน สมบัติกายภาพที่ทดสอบได้แก่ สมบัติการดูดซึมน้ำ การหดตัว ระยะดูดน้ำ และอัตราการระเหยน้ำ ผลการ ทดลองพบว่าเนื้อดินที่พัฒนาเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1230 องศาเซลเซียล มีสมบัติการดูดซึมน้ำร้อยละ 3.25-3.35 การหดตัวร้อยละ 12.22-12.84 มีสมบัติระยะดูดน้ำประมาณ 90 และ 80 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีสมบัติอัตราการ ระเหยน้ำ สอดคล้องกับสมบัติการดูดซึมน้ำ และแปรตามอุณหภูมิที่เผาและความหนาของตัวอย่างคือ ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตรมีอัตราการระเหยน้ำในช่วง 0.11-0.46 ไมโครกรัม/ตารางมิลลิเมตร/วินาที การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ เซรามิกหอมจากเนื้อดินทดลองที่เติมอะลูมินาร้อยละ 2 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียล พบว่ามีความสามารถใน การดูดของเหลวให้มีความสูงในระยะที่ต้องการ และสามารถปลดปล่อยกลิ่นน้ำหอมได้

References

ScHeffer M. and Colombo P. Cellular Ceramics Structure, Manufacturing, Properties and Applications WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim. 2005, p 33

Duncan J. Shaw. Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworth-HeinemanLtd., 1992, p70

Raimondo M et al., Prediction the initial rate of water absorption in clay bricks, Construction and Building Materials, 2009, 23, p 2623-2630

Capillarity and Gravity (ออนไลน์). (อ้างถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2552). เข้าถึงได้จาก http://web. mit.edu/nnf/education/wettability/gravity.html

Darcy's law (ออนไลน์). (อ้างถึงวันที่ 8 เมษายน 2552). เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia. org/wiki/Darcy's_law

Evaporation (ออนไลน์) (อ้างถึงวันที่ 15 เมษายน 2556). เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia. org/wiki/Evaporation

การระเหย (ออนไลน์) (อ้างถึงวันที่ 15 เมษายน 2556). เข้าถึงได้จาก http://www.promma.ac.th/ main/chemistry/solid_liquid gas/vapourization.htm

Appearance of the water absorption of the product

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

พันธ์สุขุมธนา ล., มาฆพัฒนสิน อ., & บางหลวง ว. (2022). การศึกษาสมบัติกายภาพของเซรามิกเนื้อพรุน เพื่อการพัฒนาเซรามิกที่มีกลิ่นหอม . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2(2), 9–16. https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.261