การสำรวจความคิดเห็นของผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ปวีณา เครือนิล สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ลัดดาวัลย์ เยียดยัด สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด กองเคมีภัณฑ์และอุปภัณฑ์บริโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.259

คำสำคัญ:

ห้องปฏิบัติการ, การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, ความปลอดภัย, ความยั่งยืน, ห้องปฏิบัติการสีเขียว

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว โดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแจกแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 4,800 ฉบับ ทั้งทางไปรษณีย์ และ ณ จุดบริการฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีตัวอย่างจำนวน 2,112 คน ที่ตอบกลับและระบุว่าเป็นผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี

จากการสำรวจพบว่า บุคลากรห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในหลักการของห้องปฏิบัติการสีเขียว ที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นความสำคัญและต้องการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว และมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นสีเขียวว่า ต้องการการสนับสนุนเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนการให้ความรู้และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการของประเทศที่ยั่งยืน

References

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 2558) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 1 : ข้อกำหนด. ราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2558. เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง.

Labs21 [online]. 2011. [viewed 23 Jan 2011]. Available from: www.labs21century.gov/index.htm

GREEN LABS [online]. 2015. [view 29 July 2015]. Available from: https://sustainability.wisc.edu/certifications/green-labs/

Green Labs [online]. 2015. [view 29 July 2015]. Available from: https://green.harvard.edu/programs/green-labs

Green Laboratory Program [online]. 2018. [viewed 11 June 2019]. Available from: https://green.uw.edu/green-laboratory

International Institute for Sustainable Laboratories [online]. 2017. [viewed 9 February 2017]. Available from: http://www.i2sl.org/

My green lab [online]. 2017. [viewed 8 February 2017]. Available from: http://www.mygreenlab.org/

ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย วันที่ 29 – 30 เมษายน 2557 ณ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2557.

จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล และวรรณภา ตันยืนยงค์. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 24 – 25 มกราคม 2560 ณ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม, 2560.

ความถี่ (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนเบื้องต้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

เครือนิล ป., ไพบูลย์พานิช อ., เยียดยัด ล., เชาวน์ศรีหมุด ด., & กันต์ธัญญรัตน์ อ. (2022). การสำรวจความคิดเห็นของผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 8(8), 55–63. https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.259