การพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • จิตตกานต์ อินเที่ยง กองสอบเทียบเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วิชิต ศิริโชติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สมโภชน์ บุญสนิท กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.257

คำสำคัญ:

ระบบปรับตั้งภายใน, อัตโนมัติ, เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปรับตั้งภายใน (Internal calibration) แบบที่ผู้ใช้งานต้องทำการกระตุ้นระบบ (Manual) ให้กลายเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกระตุ้นระบบปรับตั้งภายในโดยอัตโนมัติ ในงานวิจัยนี้จะทำการสร้างระบบตรวจวัด (Sensor) สำหรับวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ และเวลา และระบบควบคุมการทำงาน (Microcontroller) มาประกอบกัน และเขียนโปรแกรมควบคุมการสื่อสารระหว่างระบบควบคุมการทำงานกับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาซีผ่านการเชื่อมต่อแบบ RS232 เพื่อใช้กระตุ้นการทำงานระบบปรับตั้งภายในของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้สามารถกำหนดเงื่อนไขการปรับตั้งได้ 2 รูปแบบ คือ เมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลง ระบบควบคุมการทำงานจะส่งคำสั่งกระตุ้นระบบปรับตั้งภายในไปยังเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องเชื่อมต่อแบบ RS232 ของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ จากผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานวิจัยมีการตอบสนองต่อคำสั่งที่ป้อนเข้าไปทำการกระตุ้นระบบปรับตั้งภายในเมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามที่กำหนดไว้

References

จิตตกานต์ อินเที่ยง. การปรับตั้งเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 1). UPDATE สมท. สาร. 2549, 11(1) มกราคม-มีนาคม, 13.

SCORER, T., M. PERKIN and M. BUCKLEY. Measurement good practice guide No.70 : weighing in the pharmaceutical industry. Middlesex : NPL, 2004, pp.15-16.

HEINZ, R. and R. ARTHUR. The New analytical balance AT from METTLER. Switzerland : Mettler, 1988.

KOCHSIEK, M. Fundamentals of Mass Determination. Greifensee : Mettler-Toledo, 1991, pp.84, 88.

METTLER INSTRUMENTE AG. Method for the automatic calibration of a high-resolution electronic balance. ARTHUR B. United States patent US 4,858,161A. 1989-08-15.

METTLER INSTRUMENTE AG. Method for determining the necessity of adjusting a high-resolution electronic balance. FRITZ F., M. LINUS and R. ARTHUR. United States patent US 5,056,050A. 1991-10-08.

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องชั่งน้ำหนักกับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS232 cable

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

อินเที่ยง จ., ศิริโชติ ว., & บุญสนิท ส. (2022). การพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 8(8), 40–47. https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.257