การศึกษานำร่องสถานภาพด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง

  • ปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ณัฎฐกานต์ เกตุคุ้ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมบัติ คงวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.244

คำสำคัญ:

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การศึกษานำร่อง, ความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การศึกษานําร่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (พศ. วศ.) ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2557 โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อนําไปประมวลผลเป็นภาพรวมและจัดลําดับความสําคัญ ของสถานภาพความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ การและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สอบเทียบวิจัย หรือ การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ลักษณะการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การปฏิบัติงานตามลําพังในห้องปฏิบัติการ การไม่ศึกษาเอกสารข้อมูลความ ปลอดภัย หรือ Safety Data Sheet ให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ร้อยละ 87.1 ของกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยปัจจัยหลัก ที่มีผลต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความไม่ตระหนักของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการขาดความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการระบบ ความปลอดภัยที่ดี หรือการประเมินความเสี่ยงตามรอบที่กําหนด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และตนเองควรได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และนําไปเสนอต่อสาธารณะในเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักใน การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยต่อไป

References

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Prudent practices in the laboratory for handling and disposal of chemicals. Washington, D.C : National Academy Press, 1995

HOLASUT, K. Safety management in chemical industry. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2012.

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY COMMITTEE ON CHEMICAL SAFETY. Safety audit / inspection manual. Washington, D.C : American Chemical Society, 2000

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับอันตรายต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

เครือนิล ป., เกตุคุ้ม ณ., & คงวิทยา ส. . (2014). การศึกษานำร่องสถานภาพด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 120–129. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.244