ความสัมพันธ์ระหว่างความหยาบผิวกับค่าความเสถียรของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ผู้แต่ง

  • จิตตกานต์ อินเที่ยง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.238

คำสำคัญ:

ความหยาบผิว, ความเสถียร, ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหยาบผิวและค่าความเสถียรของตุ้มน้ำหนัก มาตรฐานที่มีค่าความหยาบผิวต่างกัน 5 ค่า ดังต่อไปนี้ 0.02636, 0.15315, 0.48183, 0.87301 และ 1.04617 ไมโครเมตร โดยทำการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลต่อเวลาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการวิจัยพบว่า ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานแต่ละตัวมีค่ามวลเพิ่มขึ้น 0.99, 1.28, 1.42, 1.97 และ 2.23 มิลลิกรัม ตามลำดับต่อปี ซึ่งสรุปได้ว่าตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่มีค่าความหยาบผิวมากกว่าจะมีค่ามวลเพิ่มขึ้นมากกว่า

References

International Organization of Legal Metrology. OIML R 111-1 Edition 2004 (E) Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 1 : Metrological and technical requirements.

Kochsiek M. and Glaser M. Comprehensive Mass Metrology. Berlin: Wiley-Vch. 2000.

Frank E. J. and Randall M. S. Handbook of Mass Measurement. U.S.: CRC. 2002.

Kochsiek, M. Fundamentals of mass determination. Greifensee: Mettler-Toledo AG. 1991.

Trendline of changes in mass of standard weight no.5

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

อินเที่ยง จ. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างความหยาบผิวกับค่าความเสถียรของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2(2), 84–89. https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.238