การทดสอบความชำนาญรายการ การนับจำนวนจุลินทรีย์ในแป้ง

ผู้แต่ง

  • รวิวรรณ อาจสำอาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุกัลยา พลเดช กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.236

คำสำคัญ:

การนับจำนวนจุลินทรีย์ด้วยวิธี plate count, แป้ง, ทดสอบความชำนาญ

บทคัดย่อ

กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ รายการ Aerobic plate count in starch ปี พ.ศ. 2556 มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม 140 ห้องปฏิบัติการ และส่งผลกลับมาทั้งหมด ตัวอย่างที่จัดเตรียมสำหรับกิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งผ่านการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการทำการทดสอบ

การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ คณะผู้ดำเนินงานเลือกใช้ค่ากำหนด (assigned value) ที่ได้จากค่าเฉลี่ยโรบัสต์ (robust average, gif.latex?x^{*}) ของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม คำนวณโดยวิธี Algorithm A ตามมาตรฐาน ISO 13528 : 2005 และเลือกใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน การทดสอบความชำนาญ (standard deviation for proficiency assessment) ได้กำหนดไว้ที่ 0.5 log cfu/g เกณฑ์ในการประเมินกำหนดให้ห้องปฏิบัติการที่มีค่า | z | score ≤ 2 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ และที่มีค่า | z | score ≥ 3 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลการทดสอบไม่เป็นที่น่าพอใจหรือจัดเป็น Outlier

ผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมรายการ Aerobic plate count in starch พบว่า ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือมีค่า | z | score ≤ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.9 ได้ผลเป็นที่น่าสงสัยคือมีค่า 2 < | z | < 3 คิดเป็นร้อยละ 5.7 ส่วนห้องปฏิบัติการที่ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจคือมีค่า | z | score ≥ 3 คิดเป็นร้อยละ 1.4

References

Conformity assessment-General requirements for proficiency testing, ISO/IEC 17043 : 2010.

Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. ISO/13528: 2005.

Evaluation of performance: Aerobic plate count in starch

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

อาจสำอาง ร., พลเดช ส., & ท่าจีน พ. (2022). การทดสอบความชำนาญรายการ การนับจำนวนจุลินทรีย์ในแป้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2(2), 69–76. https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.236