ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร : ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ ปิ่นประยูร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • กรรณิการ์ บุตรเอก ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคภาคใต้

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.235

คำสำคัญ:

การปนเปื้อน, ถุงมือยาง, อุตสาหกรรมอาหาร, โลหะหนัก

บทคัดย่อ

การศึกษาความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการใช้ถุงมือยางในอุตสาหกรรมอาหารโดยการ วิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม สารหนู และสังกะสี ในชิ้นทดสอบถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 21 ตัวอย่าง เป็นถุงมือที่ทำมาจากยางธรรมชาติ 14 ตัวอย่าง และถุงมือที่ทำจากยางสังเคราะห์ในไตรล์ 7 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสกัดด้วยสารละลายกรดอะซีติกความเข้มข้นร้อยละ 4 แล้ววิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินดักทีฟคัปเปิลพลาสมาออบติคัลอิมิสชั่นสเปคโตรสโคปี โดยการสกัดสารดังกล่าวใช้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ผลจากการวิเคราะห์แสดงว่าไม่พบตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และสารหนู แต่พบสังกะสีในปริมาณเฉลี่ย 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับถุงมือที่ทำมาจากยางธรรมชาติ และ 2.7 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับถุงมือยางสังเคราะห์ในไตรล์ ในจำนวนนี้มีถุงมือจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่มีปริมาณสังกะสีเกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ อย่างไรก็ตามปริมาณสังกะสีที่พบจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นการใช้งานถุงมือยางทั้งที่ทำมาจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ไนไตรล์ในอุตสาหกรรมอาหารในสภาวะปกติคือที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักเหล่านี้น้อย

References

Wong, N.P. Formulating latex compounds. Yoon, F.K. and Chuah, P.G. In Notes on NR. examination glove manufacture. Malaysia: Rubber Research Institute of Malaysia, 1988, p. 17-23.

Pinprayoon, O. A study of elastomeric particle structure and its influence on the mechanical properties of deposited films. PhD thesis. Manchester UK: The University of Manchester, 2010.

Forrest, M.J.Food Contact Rubber. In Forrest, M.J. Food Contact Rubber2. Vol.16. No.2. Shrewsbury UK: Rapra Technology, 2006, p. 2-10.

WHO. Guidelines for Drinking-water Quality: Health Criteria and Other Supporting Information. Vol.2. Belgium: World Health Organization, 1984, p. 63-67, 84-96, 111-117,313-315.

Zinc contents in acetic acid solutions extracted from natural rubber gloves and nitrile rubber gloves expressed in mg/l.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

ปิ่นประยูร อ., & บุตรเอก ก. (2022). ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร : ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2(2), 62–68. https://doi.org/10.60136/bas.v2.2013.235