การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียม ในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

ผู้แต่ง

  • วรรณดี มหรรณพกุล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v7.2018.233

คำสำคัญ:

สารทดแทนเกลือ, เกลือโซเดียมต่ำ, สารทดแทนเกลือโซเดียม

บทคัดย่อ

การพัฒนาสารทดแทนเกลือนี้ใช้หลักการลดขนาดอนุภาคเกลือโซเดียม (NaCl) ให้อนุภาคมีขนาด 45 ไมครอน และนําไป ผสมโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCI) ในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1 (โดยน้ำหนัก) และทดสอบการยอมรับโดยชิมตัวอย่างน้ำเกลือ โดยใช้วิธีการทดสอบ Triangle test ผู้ชม 20 คน และคํานวณสถิติด้วย Chi-Square (X2) พบว่า การทดสอบน้ำเกลือเข้มข้น ร้อยละ 1 ผู้ชิมไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างควบคุม (เกลือโซเดียม) กับสารทดแทนเกลืออัตราส่วน 1:1 และน้ำเกลือ ร้อยละ 2 ผู้ทดสอบชิมไม่สามารถแยกเกลือโซเดียมกับสารทดแทนเกลือได้อัตราส่วน 1:1 และ 2:1 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (P>0.05) แต่ผู้ชิมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเกลือโซเดียมกับสารทดแทนเกลืออัตราส่วน 1:2 ได้อย่างมีนัย สำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) สารทดแทนเกลือที่พัฒนาสูตร โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 60:40, 65:35และ 70:30 และเติมทอรีน ร้อยละ 1 ร่วมกับกรดทาร์ทาริก ร้อยละ 0.1 หรือกรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 สารทดแทนเกลือที่ผลิตนี้มีโซเดียม 15.01-17.59 กรัม/100 กรัม สูตรสารทดแทนเกลือที่เหมาะสม คือมี KCI ผสม NaCl อัตราส่วน 65:35 ผสมทอรีน ร้อยละ 1 และ กรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 ซึ่งนําไปใช้ปรุงรสซุปเห็ดฟาง พบว่า มีโซเดียม 32.38-35.97 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (150 กรัม) ซึ่งมีค่าโซเดียมจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำมาก เกลือปรุงรสผสมสาหร่ายหรือสารทดแทนเกลือที่พัฒนาสูตร เพื่อปรุงแต่งรสผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโดยปรุงกล้วยทอดกรอบ มีส่วนประกอบคือ โพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 65:35 เติมทอรีน ร้อยละ 1 กรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 และผสมสาหร่าย เกลือปรุงรสผสมสาหร่ายปริมาณ 100 กรัม พบว่ามี K 65.58 กรัม มี Na 9.09 กรัม และมี NaCI 86.85 กรัม กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย มีโซเดียม 131.20 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (100 กรัม) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงและเป็นไปตามข้อกําหนดอาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ

References

Health conditions-High blood Pressure (Hypertension), Low Salt Foods.com Raising Sodium Awareness [online]. [viewed 21 August 2017]. Available from: www.heart.org/HEARTORG/.../Sodium-Salt-or-Sod...

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Sodium (Salt or Sodium Chloride) [online]. [viewed 21 August 2017]. Available from: www.heart.org/HEARTORG/.../Sodium-Salt-or-Sod...

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Sodium and Your Health [online]. [viewed 21 August 2017]. Available from: https:// www sodium breakup.heart.org/sodium_and_your_health

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Food Fact. Sodium in Your Diet: Use the Nutrition Facts Label and Reduce Your Intake [online]. [viewed 21 August 2017]. Available from: https://www.fda.gov/downloads /Food/ Ingredients PackagingLabeling/ UCM315471.pdf

STOKKERS, GERRIT JAN and EVERT ALTENA. Process to prepare a low-sodium salt product, product obtainable thereby and the use there of [online]. 2010. [viewed 21 August 2017]. Available from: https://www.google.com/ patents/ US20120045550?dq=Stokkers,+Gerrit++Jan+;+Altena, +Evert+.... US 20120045550 A1

MEYER, R. S. Low sodium salt substitute compositions. 2010 U.S. Patent: 0239740

SALEMME, FRANCIS RAYMOND, ABRAHAM I. BAKAL and RICHARD BARNDT. Compositions and methods for producing flavored seasonings that contain reduced quantities of common salt [online]. 2008. [viewed 21 August 2017] Available from: https://www.google.com/patents/US20090035444 Oct 16, 2008-US 20090035444A1.

SALEMME, F.R., BAKAL, A.I. and BARNDT, R. Composition and methods for producing flavored seasonings that contain reduced quantities of common salt. 2006. U.S. Patent: 0286275

GANESAN, K., H. ZOERB, G. MULLALLY and ADAMS WEIGLE, D.t. Ingredient systems comprising Trehalose, food products containing Trehalose, and methods of making same. 2007. U.S. Patent 0292593.

MU, J., et al. Family-based randomized trial to detect effects in blood pressure of a salt substitute containing potassium and calcium in hypertensive adolescents. American Journal of Hypertension. 2009, 22(9), 943-947.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guideline: Potassium intake for adults and children [online]. 2012. [viewed 21 August 2017]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf)

OJEU. 2011. Regulation (EU) No 1169/2011. Official Journal of the European Union [online]. 2011. [viewed 21 August 2017]. Available from : http:// cur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?un=CELEX:32011R1169&from =HR

CEPANEC, KATICA, et al. Potassium chloride – based salt substitutes: a critical review with a focus on the patent literature. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2017, 16(5), 881-894.

เปรียบเทียบปริมาณ K/Na/NaCl ในเกลือปรุงรส   ผงปรุงรสผสมสาหร่าย (ปรุงขนมขบเคี้ยว)และซุปเห็ดสำเร็จรูป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

มหรรณพกุล ว. ., & ยศศักดิ์ศรี จ. (2022). การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียม ในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 7(7), 78–88. https://doi.org/10.60136/bas.v7.2018.233