การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม เหล็กกล้าไร้สนิม

ผู้แต่ง

  • ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จิตวิไล เวฬุวนารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จิรพรรณ โรมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • นุจรินทร์ พลหงส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v7.2018.225

คำสำคัญ:

ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม, แคดเมียม, โครเมียม, ตะกั่ว, โมลิบดีนัม, นิกเกิล

บทคัดย่อ

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณที่ละลายจากภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิมตามเอกสาร Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators ด้วยเทคนิค ICP-OES พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงการทดสอบแคดเมียมเท่ากับ 0.05-1 มิลลิกรัมต่อลิตร และโครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม นิกเกิล เท่ากับ 0.5-10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าขีดจํากัดการตรวจหาของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล เท่ากับ 0.4 0.8 3.3 3.0 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณของแคดเมียมเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และธาตุที่เหลือ เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความโอนเอียงและค่าความเที่ยงระหว่างกลางมีช่วงร้อยละการคืนกลับและร้อยละของค่าเบี่ยงมาตรฐานสัมพัทธ์ของทุกธาตุอยู่ในช่วง 97.8-118.4 และอยู่ในช่วง 0.95-6.36 ตามลำดับ ค่าความไม่แน่นอนของแต่ละธาตุที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าไม่เกินร้อยละ 20

References

KAMERUD, KRISTIN L., KEVIN A. HOBBIE and KIM A. ANDERSON. Stainless Steel Leaches Nickel and Chromium into Foods During Cooking. J. Agric. Food Chem. 2013, 61(39), 9495–9501.

GUARNERI, F., C. COSTA, S.P. CANNAVO, S. CATANIA, G.D. BUA, C. FENGA and G. DUGO. Release of nickel and chromium in common foods during cooking in 18/10 (grade 316) stainless steel pots. J. Contact Dermatitis. 2017, 76(1), 40-48.

MAZINANIAN, N., G. HERTING, I. ODNEVALL WALLINDER and Y. HEDBERG. Metal release and corrosion resistance of different stainless steel grades in simulates food contact. Corrosion. 2016, 72(6), 775-790.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก. 2440-2552. เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน.

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด. การทดสอบตะกั่วและแคดเมียมในตัวอย่างหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว. สาระน่ารู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2551.

EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINE & HEALTHCARE COUNCIL OF EUROPE. Metals and alloys used in food contact materials and article: A practical guide for manufactures and regulators. 2013.

MAGNUSSON, B. and U. ÖRNEMARK (eds.). Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods--A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 2nd ed. 2014.

BARWICK, V. J. and S. L. R. ELLISON. VAM Project 3.2.1 Development and Harmonisation of Measurement Uncertainty Principles, Part (d): Protocol for uncertainty evaluation from validation data. LGCNAM/1998/088. 2000.

ความเข้มข้นของสารละลาย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

เชาวน์ศรีหมุด ด., เวฬุวนารักษ์ จ., โรมา จ., & พลหงส์ น. (2022). การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม เหล็กกล้าไร้สนิม . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 7(7), 18–24. https://doi.org/10.60136/bas.v7.2018.225