การพัฒนาระบบปรับตั้งภายในแบบอัตโนมัติพร้อมหน่วยความจำ สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต่ง

  • จิตตกานต์ อินเที่ยง กองสอบเทียบเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมโภชน์ บุญสนิท กองสอบเทียบเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วิชิต ศิริโชติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v9.2020.220

คำสำคัญ:

ระบบปรับตั้งภายใน, อัตโนมัติ, เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์, หน่วยความจำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงระบบปรับตั้งภายในแบบอัตโนมัติ (Automatic internal adjustment system) ของเครื่องชั่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้มีหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อมูลประวัติการปรับตั้ง ได้แก่ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และจำนวนครั้งที่ทำการปรับตั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ SD card ในงานวิจัยนี้จะทำการประกอบระบบตรวจวัด (Sensor) ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ และเวลา เข้ากับระบบควบคุมการทำงาน (Microcontroller) ที่มีส่วนสำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบ SD card โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยภาษา C ผ่านการเชื่อมต่อแบบ RS232 และโปรแกรมบันทึกข้อมูลการปรับตั้งลงในหน่วยความจำ เมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลงระบบปรับตั้งจะทำงานและบันทึกสภาวะขณะปรับตั้งลงในหน่วยความจำ SD card จากผลการทดลองพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในงานวิจัยได้รับการปรับตั้งเมื่ออุณหภูมิหรือเวลาเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลสภาวะของการปรับตั้งไว้ในหน่วยความจำ SD card ได้

References

จิตตกานต์ อินเที่ยง. การปรับตั้งเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 1). UP DATE สมท.สาร. 2549, 11(1) มกราคม-มีนาคม, 13-16.

จิตตกานต์ อินเที่ยง. การปรับตั้งเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 2). UP DATE สมท.สาร. 2549, 11( 3) กรกฎาคม-กันยายน, 8-10.

SCORER, T., PERKIN, M. and BUCKLEY, M. Measurement Good Practice Guide No.70 : Weighing in the pharmaceutical industry. Middlesex : NPL, 2004, pp.15-16.

INTIANG, J., SIRICHOTE, W. and BOONSANIT, S. Development of automatic calibration system for electronic balances. Bulletin of Applied Science. 2019, 8(8), 40-47.

การแสดงการทำงานของระบบปรับตั้งภายในของเครื่องชั่ง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

อินเที่ยง จ., บุญสนิท ส., & ศิริโชติ ว. (2022). การพัฒนาระบบปรับตั้งภายในแบบอัตโนมัติพร้อมหน่วยความจำ สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 9(9), 95–104. https://doi.org/10.60136/bas.v9.2020.220