การตรวจสอบความใช้ได้วิธีทดสอบการแพร่กระจายโลหะหนักจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกเพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทย

ผู้แต่ง

  • ณิชชาอร ภควัตชัย กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ชินวัฒน์ ทองชัช กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v9.2020.218

คำสำคัญ:

การแพร่กระจายจำเพาะ, วัสดุสัมผัสอาหาร, อินดักทีฟลีคอปเปิลพลาสมา-ออปติคอลอิมิสชันสเปกโตรเมทรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบการแพร่กระจายของโลหะจากพลาสติกที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารในสารละลายกรดอะซีติกร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตรตามกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกของสหภาพยุโรป  โดยวิเคราะห์ปริมาณโลหะ 9 ชนิดได้แก่ อะลูมิเนียม (Al) แบเรียม (Ba) โคบอลต์ (Co) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ลิเทียม (Li) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) และ สังกะสี (Zn) ด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี คอปเปิลพลาสมา-ออปติคอล อิมิสชัน สเปกโตรเมทรี (ICP-OES) จากการศึกษาพบว่าช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear range) ของการทดสอบอะลูมิเนียม แบเรียม ทองแดง เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส และ สังกะสี เท่ากับ 0.0-1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับโคบอลต์และนิกเกิลมีช่วงความเป็นเส้นตรงการทดสอบเท่ากับ 0-0.5 และ 0-0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลำดับ  ค่าขีดจำกัดการตรวจหา (LOD) ของ อะลูมิเนียม แบเรียม โคบอลต์ ทองแดง เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส นิกเกิล และ สังกะสี เท่ากับ 0.027, 0.026, 0.014, 0.024, 0.025, 0.024, 0.035, 0.004 และ 0.022 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลำดับ  ค่าขีดจำกัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) ของอะลูมิเนียม แบเรียม ทองแดง เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส และ สังกะสี เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับโคบอลต์และนิกเกิลมีค่า LOQ เท่ากับ 0.02 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ   มีความแม่น (Accuracy) และ ความเที่ยง (Precision) ที่ระดับความเข้มข้น LOQ อยู่ในเกณฑ์การยอมรับโดยมีค่าร้อยละของปริมาณกลับคืน (% recovery) และค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% RSD) ของโลหะทั้ง 9 ชนิดอยู่ในช่วงร้อยละ 97.0-103 และร้อยละ 1.57-7.73 ตามลำดับ

References

COMMISSION REGULATION (EU) NO. 10/2011 OF 14 JANUARY 2011. Plastic material and articles intended to come into contact with food [online]. Official Journal of the European Union. 2011. [viewed 14 June 2019]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011 R0010.

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1416 OF 24 AUGUST 2016. Amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food [online]. Official Journal of the European Union. 2016. [viewed 14 June 2019]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1416.

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/752 OF 28 APRIL 2017. Amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food [online]. Official Journal of the European Union. 2017. [viewed 14 June 2019]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX% 3A32017R0752.

HE, JIN-FENG, XIN-GUANG LV, QIN-BAO LIN, ZHONG LI, JIA LIAO, CAI-YUN XU and WEN-JUN ZHONG. Migration of metal elements from polylactic acid dinner plate into acidic food simulant and its safety evaluation. Food Packaging and Shelf Life. 2019, 22, 100381.

MARTIN, T.D., BROCKHOFF, C.A., CREED, J.T. and EMMC METHODS WORK GROUP. Method 200.7: Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry [online]. U.S. EPA., Revision 4.4, Cincinnati, OH, 1994. [viewed 14 June 2019]. Available from: http://www.epa.gov/waterscience/ methods/method/files/200_7.pdf.

MARTIN, T.D. Method 200.5. Determination of trace elements in drinking water by axially viewed inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry [online]. U.S. EPA., Washington, DC. 2003. [viewed 14 June 2019]. Available from: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NERL&dirEntryId=103916&simpleSearch=1&searchAll=200.5.

SAROJAM, P. Application note: ICP-Optical emission spectroscopy, analysis of wastewater for metals using ICP-OES [online]. PerkinElmer, USA. [viewed 21 February 2020]. Available from: https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/APP_ MetalsinWastewater.pdf.

BRITISH STANDARDS. BS EN 13130-1:2004. Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 1: Guide to test methods for the specific migration of substances from plastics to foods and food simulants and the determination of substances in plastics and the selection of conditions of exposure to food simulants. Brussel: European committee for Standardization. 2004.

BRATINOVA S., B. RAFFAEL and C. SIMONEAU. Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials. Publication office of the European Union. 2009.

R. BETTENCOURT DA SILVA, and A. WILLIAMS. EURACHEM/CITAC Guide: Setting and using target uncertainty in chemical measurement [online]. 2015. [viewed 14 June 2019]. Available from: www.eurachem.org.

AOAC. Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements [online]. AOAC international. 2016. [viewed 15 November 2018]. Available from: http://www.eoma. aoac.org /app_f.pdf.

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด, จิตวิไล เวฬุวนารักษ์, จิรพรรณ โรมา และนุจรินทร์ พลหงส์. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม เหล็กกล้าไร้สนิม. Bulletin of Applied Sciences. 2561, 7(7), 18-23.

แหล่งที่มาของค่าความไม่แน่นอน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

ภควัตชัย ณ., & ทองชัช ช. (2022). การตรวจสอบความใช้ได้วิธีทดสอบการแพร่กระจายโลหะหนักจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกเพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 9(9), 71–80. https://doi.org/10.60136/bas.v9.2020.218