ระดับความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายสารเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหาร

ผู้แต่ง

  • จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมภพ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คำสำคัญ:

การประเมินความเสี่ยง, เมลามีน, ไมเกรชัน, วัสดุสัมผัสอาหาร

บทคัดย่อ

การตกค้างของสารเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหารสามารถปนเปื้อนในอาหารได้ สหภาพยุโรปจึงได้ออกกฎระเบียบหมายเลข 1282/2011 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์กำหนดของการไมเกรชันของสาร  เมลามีนหรือ Specific migration limit (SML) ที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้น งานวิจัยนี้ศึกษาการไมเกรชันของสารเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งเก็บจากท้องตลาดของประเทศไทยใน 4 ภาคดังนี้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ โดยใช้กรดอะซิติก ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนักต่อปริมาตรและเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) ด้วยวิธีการสกัดดำเนินการที่ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง  การทดสอบปริมาณเมลามีนในตัวอย่างเพื่อประเมินการรับสัมผัสจากการบริโภค พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณเมลามีนของวัสดุสัมผัสอาหารทุกชนิด คือ 13.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยผลการทดสอบได้นำมาประเมินความเสี่ยงของการรับสัมผัสของสารเมลามีน พบว่าอาหารหลายชนิดมีความเสี่ยงสูง เช่น  ข้าว นมสด เครื่องดื่มและน้ำดื่ม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร อายุ การบริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้อีกด้วย ความเสี่ยงสูงที่สุดพบในนมสดสำหรับอายุ 0-3 ปี และน้ำดื่มสำหรับอายุมากกว่า 3 ปี ที่เปอร์เซ็นไทล์ 97.5 เฉพาะผู้บริโภค ดังนั้น ชนิดอาหารที่มีการบริโภคสูงต้องคำนึงถึงว่าอาจมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน และควรหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์เมลามีนเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

References

An M-K. Monitoring on the migration of formaldehyde in melamine utensils and containers. Journal of Chromatography & Separation Techniques. 2012, 3(6),73.

BELDÌ G, N. JAKUBOWSKA, M. DERDA and C. SIMONEAU. Report of the interlaboratory comparison organised by the european reference laboratory for food contact material ILC01 2011- formaldehyde in food contact migration solution. JRC Scientific and Technical Reports. 2011, 1-38.

NIELSEN, EE, MM. EGEBJERG, GA. PEDERSEN, A. SHARMA, P. OLESEN and M. HANSEN. Risk assessment of formaldehyde present in food and drinking water. Toxicology Letters. 2018, 295, S176.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Toxicological and Health Aspects of Melamine and Cyanuric Acid. [online]. 2009. [viewed 20 March 2020]. Available from: https://www.who.int/foodsafety/publications/chem/Melamine_report09.pdf.

LAM, C-W, L. LAN, X. CHE, S. TAM, SS-Y, WONG, Y. CHEN, et al. Diagnosis and spectrum of melamine-related renal disease: Plausible mechanism of stone formation in humans. Clinica Chimica Acta. 2009, 402(1-2),150-155.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Experts set tolerable level for melamine intake [online]. 2008. [viewed 20 March 2020]. Available from: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr48/en/.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Food safety and quality: melamine [online]. 2008. [viewed 5 February 2020]. Available from: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/melamine/en/.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY. Scientific opinion on melamine in food and feed. EFSA Journal. 2010. [online]. [viewed 5 February 2020]. Available from: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1573.

THE EUROPEAN COMMISSION. Commission Regulation (EU) No 1282/2011 of 28 November 2011 amending and correcting Commission Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (L 328/22-27 ) [online]. 2011. [viewed 20 May 2020]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0010

THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE. TIS 2921-2562. Royal Thai Government Gaette: notification of the ministry of industry no. 5385 (กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและครื่องใช้เมลามีน - ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย) [online]. 2019. [viewed 30 July 2020]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/185/T_0072.PDF

EHLING, S., S. TEFERA and IP. HO. High-performance liquid chromatographic method for the simultaneous detection of the adulteration of cereal flours with melamine and related triazine by-products ammeline, ammelide, and cyanuric acid. Food Additives & Contaminants. 2007, 24(12),1319-1325.

TITTLEMIER, SA. Methods for the analysis of melamine and related compounds in foods: a review. Food Additives & Contaminants: Part A. 2010. 27(2),129-145.

KIM, B., LB. PERKINS, RJ. BUSHWAY, S. NESBIT, T. FAN, R. SHERIDAN, et al. Determination of melamine in pet food by enzyme immunoassay, high-performance liquid chromatography with diode array detection, and ultra-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Journal of AOAC International. 2008. 91(2),408-413.

LU, J., J. XIAO, D-J. YANG, Z-T. WANG, D-G. JIANG, C-R. FANG, et al. Study on migration of melamine from food packaging materials on markets. Biomedical and Environmental Sciences. 2009. 22(2),104-108.

FRY, H., K. MIETLE, E. MÄHNERT, S. ZINKE, M. SCHWIETERS, E. PYDDE, et al. Interlaboratory validation of an LC-MS/MS method for the determination of melamine and cyanuric acid in animal feed. Food Additives & Contaminants: Part A. 2017. 34(8),1320-1332.

TITTLEMIER, SA., BPY. LAU, C. MÉNARD, C. CORRIGAN, M. SPARLING, D. GAERTNER, et al. Melamine in infant formula sold in canada: occurrence and risk assessment. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009. 57(12), 5340-5344.

CHIK, Z., DEM. HARON, ED. AHMAD, H. TAHA and AM. MUSTAFA. Analysis of melamine migration from melamine food contact articles. Food Additives & Contaminants: Part A. 2011. 28(7), 967-973.

LIU, Y., EED. TODD, Q. ZHANG, J-R. SHI and X-J. LIU. Recent developments in the detection of melamine. Journal Zhejiang University Science B. 2012. 13(7), 525-532.

CANTOR, SL., A. GUPTA and MA. KHAN. Analytical methods for the evaluation of melamine contamination. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014.103(2), 539-544.

SUCHÝ, P., P. NOVÁK, D. ZAPLETAL and E. STRAKOVÁ. Effect of melamine-contaminated diet on tissue distribution of melamine and cyanuric acid, blood variables, and egg quality in laying hens. British Poultry Science. 2014. 55(3), 375-379.

SUN, P., JQ. WANG, JS. SHEN and HY. WEI. Residues of melamine and cyanuric acid in milk and tissues of dairy cows fed different doses of melamine. Journal of Dairy Science. 2011. 94(7), 3575-3582.

LAPVIBOONSUK, J. and S. LAPVIBOONSUK. Quantitative analysis of melamine in food contact materials by using high-performance liquid chromatography. Bulletin of Applied Sciences. 2015. 4(4), 53-59.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Second workshop on reliable evaluation of low-level contamination of food. Report on a workshop in the frame of GEMS/Food-EURO. Kulmbach, Germany : WHO. 1995.

ACFS. Food consumption data of Thailand 2016. [online]. [viewed 14 January 2020]. Available from: http://www.acfs.go.th/document/download_document/FCDT.pdf.

WEN, JG., XJ. LIU, ZM. WANG, TF. LI and ML. WAHLQVIST. Melamine-contaminated milk formula and its impact on children. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2016. 25(4), 697-705.

BUKA, I., A. OSORNIO-VARGAS and C. KARR. Melamine food contamination: relevance to Canadian children. Paediatr Child Health. 2009. 14(4), 222-224.

Melamine migrations related to sample types and materials

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022