การพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับวัดธาตุปริมาณน้อยในน้ำดื่ม

ผู้แต่ง

  • อุษณา เที่ยงมณี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • เนตติกานต์ แก้วขอมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • สุทธินันท์ แต่บรรพกุล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • จรัญ ยะฝา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.212

คำสำคัญ:

วัสดุอ้างอิง, น้ำดื่ม, ค่าอ้างอิง, ค่าความไม่แน่นอนของการวัด

บทคัดย่อ

วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified reference material, CRM) หรือชื่อทางการค้า คือ Thailand Reference Material (TRM) สําหรับวัดธาตุปริมาณน้อยในน้ำดื่ม ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวัสดุอ้างอิงรับรองนี้ถูกผลิตขึ้นภายใต้โครงการ the ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) การเตรียม TRM ทำโดยการเติมสารละลายมาตรฐานแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb) ลงในสารละลายน้ำที่มีความเป็นกรด จากนั้น ทำการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกัน และความเสถียร โดยกระบวนการผลิต TRM เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 17034 - ISO guide 35 เพื่อให้ได้ CRM ที่มีคุณภาพ ค่าอ้างอิงและค่าความไม่แน่นอนของการวัดของ TRM ถูกให้ค่าด้วยเทคนิคExact-matching double isotope dilution mass spectrometry (IDMS) และจาก Measurement Traceability for Life Sciences Testing and Forensic Conformity Assessment Bodies (P113-A2LA) ระบุว่า ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดที่จัดโดยคณะกรรมการมาตรวิทยาสากล (เช่น SIM-QM-S2 SIM.QM-S7 และ CCQM-K89) สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในภูมิภาคนี้

References

MACKAY, L.G., et al. High accuracy analysis by isotope dilution mass spectrometry using an iterative exact matching technique. Accred. Qual. Assur., 2003, 8, 191-194.

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION. ISO 17034:2016(en). General requirements for the competence of reference material producers.

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION. ISO Guide 35:2006. Reference materials - General and statistical principles for certification

SIM-OM-S2: Supplemental trace elements in drinking water (Final Report). 2011.

SIM.QM-S7: Supplementary Comparison Trace Metals in Drinking Water (Draft B Report). 2017.

CCOM-K89: Trace and Essential Elements in Herba Ecliptae (Final Report). 2013.

AMERICAN ASSOCIATION FOR LABORATORY ACCREDITATION (Document Revised 2016). P113-A2LA Policy on Measurement Traceability for Life Sciences Testing and Forensic Conformity Assessment Bodies (CABs).

WALKER, R. et.al. Low-Cost QC Laboratory Reference Materials Investigation of Cost-effective Production Procedure, LGCNVAM/2001/09,LGC, London.

ความเสถียรระยะสั้น Cu

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

เที่ยงมณี อ., แก้วขอมดี เ. ., แต่บรรพกุล ส., & ยะฝา จ. . (2022). การพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับวัดธาตุปริมาณน้อยในน้ำดื่ม. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 6(6), 88–96. https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.212