บล็อกยางกําบังนิวตรอนและรังสีแกมมาจากยางธรรมชาติ

ผู้แต่ง

  • อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • นิชาภา บัวสุวรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.211

คำสำคัญ:

วัสดุกําบังรังสี, ยางธรรมชาติ, โบรอน, ตะกั่ว

บทคัดย่อ

บล็อกยางกําบังนิวตรอนและรังสีแกมมาถูกพัฒนาขึ้นจากยางธรรมชาติผสมสารประกอบโบรอนและตะกั่วออกไซด์ โดยในการศึกษานี้เลือกศึกษาสารประกอบ โบรอนสองประเภท คือ บอแรกซ์ (borax) และกรดบอริก (boric acid) ผลการศึกษาสมบัติการกําบังเทอร์มัลนิวตรอน (thermal neutron) จากต้นกําเนิด รังสีอเมริเชียมเบริลเลียม (Am241/Be) พบว่าบล็อกยางกําบังรังสีที่เตรียมขึ้นจากสารประกอบโบรอนทั้งสองประเภทมีความสามารถในการกําบังนิวตรอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการกําบังนิวตรอนจะเพิ่มขึ้นตามความหนาและปริมาณของธาตุโบรอนในบล็อกยางกําบังรังสี ถึงแม้ว่ากรดบอริกจะมีปริมาณของร้อยละของธาตุโบรอนต่อหน่วยน้ำหนักมากกว่าบอแรกซ์ แต่บล็อกยางกําบังรังสีที่ผสมสารบอแรกซ์สามารถกําบังนิวตรอนได้ดีกว่าบล็อกยางที่เตรียมจากกรดบอริก นอกจากนั้นยังได้ศึกษาสมบัติการกําบังรังสีแกมมาที่เกิดจากการการชนของนิวตรอนกับอะตอมของโบรอนโดยการเติมสารประกอบตะกั่วออกไซด์ลงในบล็อกยางกําบังรังสีที่เตรียมขึ้นอีกด้วย ผลจากการศึกษาการกําบังรังสีแกมมาโดยการเตรียมบล็อกยางธรรมชาติที่เติมทั้งสารประกอบโบรอนและตะกั่ว พบว่า สามารถการกําบังรังสีแกมมาได้ในระดับที่เกณฑ์กําหนดด้านความปลอดภัยระบุไว้ งานวิจัยยังได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของบล็อกยางกําบังรังสี ได้แก่ ความแข็ง ความต้านแรงดึงและความยึดเมื่อขาด พบว่าวัสดุกําบังรังสีที่มีปริมาณสารประกอบโบรอนสูงขึ้นจะมีค่าสมบัติทางกายภาพลดลง

References

CHILTON, A.B., J.K. SHULTIS and R.E. FAW. Principles of Radiation Shielding. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.

SHULTIS, J.K. and R.E. FAW. Radiation Shielding. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.

PRICE, B.T., C.C. HORTEN and K.T. SPINNERY. Radiation Shielding. Elmsford, NY: Pergamon, 1957.

Harada, Y. and H. Nakahara, INPADDOC, JP patent application, 1989, 1-146620 [in Japanese].

EL-KHATIB, A. M., M. KASSEM and A.A. EZZAT. J. Polym. Mater. 1990, 7(1).

MATSUDA, K., H. NISHIKOWA and H. HARADA. INPADOC. JP patent application. 1988, 63-716 [in Japanese]

KRAUS, W.B., M.B. GLASGOW, M.Y. KIM, D.L. OLMEIJER, R.L. KIEFER, R.A. ORWOLL and S.A. THIBEAULT. Anon-205th ACS National Meeting. Washington, USA, 273 Paper, Polymer 23, 1993.

รังสีแกมมาที่เกิดจากการชนของนิวตรอนกับโบรอน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

อ่อนจันทร์ อ., & บัวสุวรรณ น. (2022). บล็อกยางกําบังนิวตรอนและรังสีแกมมาจากยางธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 6(6), 80–87. https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.211