ยางคอมปาวด์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักสําหรับทําความสะอาดแม่พิมพ์ยาง

ผู้แต่ง

  • กาจพันธ์ สกุลแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ประเสริฐ แซ่จู กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.208

คำสำคัญ:

ยางธรรมชาติ, ความสกปรกที่พื้นผิวของแม่พิมพ์, ยางคอมปาวด์

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์ยาง ในกระบวนการขึ้นรูปต้องใช้แม่พิมพ์ ซึ่งเมื่อนํามาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดคราบสกปรกขึ้นที่พื้นผิว คราบสกปรกเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และต้นทุนในกระบวนการผลิต จึงจําเป็นต้องทําความสะอาดแม่พิมพ์ยาง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพ่นทราย การขัดด้วยแปรง การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค และการใช้น้ำยาเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีการทําความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว มีความยุ่งยาก เนื่องจาก จะต้องถอดแม่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัดขึ้นรูป อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการทําให้เกิดความเสียหายกับแม่พิมพ์ได้ระหว่างการถอดประกอบ ติดตั้ง และการเคลื่อนย้าย ไปยังสถานที่ทําความสะอาด ในการศึกษาได้ศึกษาเทคนิคการทําความสะอาดแม่พิมพ์โดยไม่ต้องถอดแม่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัดขึ้นรูป โดยใช้ยางคอมปาวด์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมกับสารทําความสะอาด พบว่าประสิทธิภาพในการทําความสะอาดแม่พิมพ์ นอกจากขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารทําความสะอาดในยางคอมปาวด์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ชนิดของสารที่ทําให้ยางคงรูป ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการคงรูปด้วย

References

VECCHIO, R.J.D. Molding. In: VECCHIO, R.J.D., ed. Fundamentals of Rubber Technology. Akron : Technical Consulting Services. 2003,pp. 129-150.

SOMMER, J.G., H.N. GROVER and P.SUMAN. In-place cleaning of rubber curing molds. Rubber Chem. Technol. 1976, 49(5), 1129-1141.

MENGES, G. and W. BENFER. Mould fouling in injection moulding of elastomers. Int. J. Polym. Sci. Technol. 1988, 11, T/1-T/7.

BAARLE, B.V. Mold fouling during rubber vulcanization. Rubber World. 2004, 38, 25-29.

ความสัมพันธ์ระหว่าง Mold fouling กับจำนวนครั้งในการใช้แม่พิมพ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

สกุลแก้ว ก., & แซ่จู ป. (2022). ยางคอมปาวด์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักสําหรับทําความสะอาดแม่พิมพ์ยาง. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 6(6), 58–64. https://doi.org/10.60136/bas.v6.2017.208