นวัตกรรมหมวกยางสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีตจากยางธรรมชาติ

ผู้แต่ง

  • ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.200

คำสำคัญ:

บล็อกคอนกรีต, หมวกยาง

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์หมวกยางสําหรับคลุมบล็อกคอนกรีต เป็นการผสมผสานกันระหว่างคอนกรีตและยาง โดยการนํา ยางพารามาทําเป็นหมวกเพื่อไปคลุมบนบล็อกคอนกรีต ก็จะได้บล็อกแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงเหมือนกับบล็อกคอนกรีต แต่มีความสวยงามและปลอดภัยเหมือนกับบล็อกยาง บล็อกปูพื้นแบบใหม่นี้เรียกว่า “เซฟตี้บล็อก” (Safety Block) ซึ่ง สามารถใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทําหมวก ยางคลุมบล็อกคอนกรีต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องมีสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบล็อกยางปูพื้น (มอก. 2378-2551) ได้ สูตรยางที่เหมาะสมคือ ยางแท่ง STR 5L 100 phr แคลเซียมคาร์บอเนต 50 phr ไวท์เคลย์ 50 phr น้ํามันพาราฟิน 5 phr ซิงค์ออกไซด์ 5 phr กรดสเตียริค 3 phr สารป้องกันการเสื่อมสภาพ 5 phr ซีบีเอส 1 phr ที่เอ็มที่ดี 0.5 phr กํามะถัน 3 phr สี 5 phr ไขพาราฟิน 2 phr และเพื่อให้การใช้งานภายนอกอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้เติม สารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 5 phr สารป้องกันแบคทีเรีย 0.5 phr และสารป้องกันเชื้อรา 0.5 phr ซึ่งผลของการ ทดสอบสมบัติทางกายภาพพบว่าผลิตภัณฑ์หมวกยางสําหรับคลุมบล็อกคอนกรีตที่ได้มีสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2378-2551 ดังนี้ ความแข็ง 56 ชอร์เอ ความต้านแรงดึง 14.7 เมกะปาสคาล ความยึดเมื่อขาดร้อยละ 570 การเปลี่ยนแปลงความแข็งหลังบ่มเร่งเพิ่มขึ้น 2 ชอร์เอ การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึงหลังบ่มเร่งลดลงร้อยละ 13 และการเปลี่ยนแปลงความยึดเมื่อขาดหลังบ่มเร่งลดลงร้อยละ 9 ความต้านต่อการขัดสี 246 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ความทน ต่อโอโซนไม่เปลี่ยนแปลง มอดุลัสกดอัด 0.96 เมกะปาสคาล และความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่ง สภาวะที่เกรย์เสกลระดับ 3-4

References

พายับ นามประเสริฐ. การทําผลิตภัณฑ์ บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจํากัดความเร็วด้วย ยางพารา.กรุงเทพมหานคร: กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2545, หน้า 1-53.

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บล็อกยางปูพื้น, มอก.2378. 2551

นิตยา รัตนโสม. เทคโนโลยียางพื้นฐาน : เทคโนโลยีการออกสูตรยาง, นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา), 2548 หน้า 39-81.

นุชนาฏ ณ ระนอง. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยาง, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ ทําสวนยาง, 2550, หน้า 206-218.

วราภรณ์ ขจรไชยกูล, ผลิตภัณฑ์ยาง : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี, กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโน พับลิชิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด, 2552, หน้า 131-144.

วราภรณ์ ขจรไชยกูล. ผลิตภัณฑ์ยาง : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี, กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโน พับลิชิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด. 2552, หน้า 52-100.

THE JAPAN RUBBER MANUFACTURERS ASSOCIATION. JRMA T0301 : 2003. Rubber braille block.

การทดสอบสมบัติต่างๆ ของพื้นผิวผลิตภัณฑ์หมวกยาง สำหรับคลุมบล็อกคอนกรีต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

ภูมิระเบียบ ภ., & อ่อนจันทร์ อ. (2014). นวัตกรรมหมวกยางสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีตจากยางธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 102–113. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.200