การสำรวจเบื้องต้น: ปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารทอด ขนมอบ ไขมันและนํ้ามัน สำหรับบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม

ผู้แต่ง

  • กมลกาญจน์ จิญกาญจน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • บังอร บุญชู กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วิภาวรรณ ศรีมุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.193

คำสำคัญ:

ไขมันทรานส์, กรดไขมัน, ไขมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชั่นบางส่วน

บทคัดย่อ

การสํารวจปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารเบื้องต้นนี้ เพื่อหาแหล่งอาหารที่มีไขมันทรานส์และเผยแพร่แก่ผู้บริโภคให้ ตระหนักถึงการเลือกอาหารที่เหมาะสม การวิจัยได้สุ่มตัวอย่างจํานวน 110 ตัวอย่างของอาหารที่มีไขมัน จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหารทอด ขนมอบ ไขมันและน้ํามันสําหรับบริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม และทดสอบไขมัน ทรานส์ด้วยเทคนิคแก็ส

โครมาโทกราฟีที่มีตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (Gas Chromatography-Flame lonization Detector, GC-FID) ผลทดสอบพบว่าอาหารแต่ละกลุ่มมีไขมันทรานส์สูงสุด นี้ โดนัทพบร้อยละ 6.20 คิดเป็น 3.41 กรัมต่อหน่วย บริโภค เวเฟอร์พบร้อยละ 5.18 คิดเป็น 0.64 กรัมต่อหน่วยบริโภค ครีมเทียมพบร้อยละ 7.72 คิดเป็น 0.25 กรัมต่อหน่วย บริโภค นมพร้อมดื่ม นมผง และไอศกรีมนม พบในช่วงร้อยละ 0.01 ถึง 0.63 ซึ่งไม่เกิน 0.32 กรัมต่อหน่วยบริโภค ชนิด ของกรดไขมันทรานส์ที่พบปริมาณสูงสุด คือ trans-Octadecenoic acid (C18:1t) และ trans-Linolelaidic acid (C18:2 +) ร้อยละ 77.86 และ 16.56 ของกรดไขมันทรานส์ทั้งหมด ตามลําดับ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถนํามาใช้เป็นข้อแนะนําสําหรับผู้บริโภค ในการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ทรานส์สง หรืออาหารที่ใช้ไขมันชนิดผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เช่นโดนัท เวเฟอร์ ครีมเทียมและเนยเทียมมาการีนเพื่อลด ความเสี่ยงการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวายเฉียบพลัน

References

THE FRANKLIN INSTITUTE ONLINE. Brain blockers-trans fats [Online]. [Viewed 4 March 2014]. Available from: http://www.fi.edu/learn/brain/fats.html

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Trans fats [Online]. [Viewed 25 February 2014] Available from: http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/FatsAndOils/Fats101/Trans-Fats_UCM_301120_Article.jsp

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION AND WORLD HEALTH ORGANIZATION. Food labelling in: Guidelines on nutrition labelling CAC/GL 2-1985 [Online]. 5th ed. 2007 [Viewed 4 March 2014]. Available from: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1390e/a1390e00.pdf

SAXELBY, Catherine. Product review: rice bran oil [Online]. [Viewed 4 March 2014]. Available from: http://foodwatch.com.au/reviews/item/product-review-rice-bran-oil.html

U.S.FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. FDA to extend comment period on measure to further reduce trans fat in processed foods – UPDATE [Online]. [Viewed 4 March 2014]. Available from: http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm379916.htm

MARY CLARE JALONICK .No more trans fat: FDA banning the artery-clogger [Online]. [Viewed 4 March 2014]. Available from: http://news.yahoo.com/no-more-trans-fat-fda-banning-artery-clogger-203512299--finance.html

นันทยา จงใจเทศ และคนอื่นๆ. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารอบและทอด. กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2550.

PIERLUIGI, Delmonte., and Jeanne I. RADER. Evaluation of gas chromatographic methods for the determination of transfat, Anal Bioanal Chem, 2007, 389(1), 77-85.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กระทรวงสาธารณสุข.บัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541. ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ, เล่มที่115 ตอนที่ 77 ง. ลง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ชนิดและปริมาณ (กรัม) ของกรดไขมันทรานส์ในตัวอย่างมาการีน 3 ตัวอย่าง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

จิญกาญจน์ ก., บุญชู บ., & ศรีมุข ว. (2022). การสำรวจเบื้องต้น: ปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารทอด ขนมอบ ไขมันและนํ้ามัน สำหรับบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 80–87. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.193