การประเมินปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในแหล่งนํ้าผิวดินเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • เทพวิทูรย์ ทองศรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุรัตน์ เพชรเกษม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • กัญญา ม่วงแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.188

คำสำคัญ:

แบคทีเรียโคลิฟอร์ม, ฟีคัลโคลิฟอร์ม, คุณภาพแหล่งนํ้าผิวดิน

บทคัดย่อ

การตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม ในแหล่งนํ้าผิวดินเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อประเมินความสะอาดและความปลอดภัยของแหล่งนํ้าในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าจาก แม่นํ้าเจ้าพระยา ลำคลอง และแหล่งนํ้า จำนวน 64 ตัวอย่าง ทดสอบตามวิธี Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group และประเมินปริมาณโคลิฟอร์มเป็นค่า Most Probable Number (MPN) index ต่อนํ้า 100 มล. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มด้วยวิธี MPN พบว่า การปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า MPN index ต่อนํ้า 100 มล. อยู่ระหว่าง <1.8 ถึง 1.6 X 107 เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเทศไทย พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 15.6 มีปริมาณโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 2 และตัวอย่างร้อยละ 39 มีปริมาณโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 งานวิจัยนี้บ่งชี้ภาพรวมคุณภาพของแหล่งนํ้าผิวดินเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สุ่มเก็บตัวอย่างศึกษาว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารต้องผ่านการฆ่าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพนํ้า ก่อนนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค

References

เอกสารอ้างอิง (References)

ELERIA, A. and R. M., VOGEL. Predicting fecal coliform bacteria levels in the Charles River, Massachusetts, USA. Journal of the American

Water Resources Association (JAWRA). 2005, 41(5), 1195-1209.

ASHBOLT, N.J., Willie O.K., GRABOW., and M. SNOZZI. Indicators of microbial water quality. In: Water Quality: Guidelines, Standards

and Health. Lorna FEWTRELL and Jamie BARTRAM, eds. London: IWA Publishing, 2001, pp. 289-316.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งผิวดิน. (2537, 24 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION., WATER ENVIRONMENT FEDERATION. Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd ed. Washington, D.C.: APHA, 2012, pp. 66-75.

ABRAHAM, W.R. Megacities as sources for pathogenic bacteria in rivers and their fate downstream. International Journal of Microbiology

[online]. 2011, [viewed16 April 2014]. Available from: http://www.hindawi.com/journals/ijmicro/2011/798292/

BHARDWAJ, R.M. Water quality monitoring in India-Achievement and constraints. In: IWG-Env, International Work Session on Water Statistics, Vienna, June 20-22. 2005. [online]. [viewed16 April 2014]. Available from: https://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/envpdf/pap_wasess5a2india.pdf

WIECKOWICZ, R., K. SANDERS., and J.R. ZEISLER. Fecal and total coliform TMDL for choctawhatchee river WBID 49F. [online]. 2005.

[viewed16 April 2014]. Available from: http://www.epa.gov/waters/tmdldocs/choctawhatchee_river_fctc_tmdl.pdf

BAUER, H. Monitoring water quality and fecal coliform bacteria in the Upper Susquehanna River, summer 2010. [online]. 2010. [viewed16

April 2014]. Available from: http://www.oneonta.edu/academics/biofld/PUBS/ANNUAL/2010/7%20Upper%20Susquehanna%20River%20Water%20Quality%20Monitoring%202010.pdf

KATZ, R. Monitoring water quality and fecal coliform bacteria in the Upper Susquehanna River, summer 2012. [online]. 2012. [viewed16 April 2014]. Available from: http://www.oneonta.edu/academics/biofld/PUBS/ANNUAL/2012/08%20Upper_Susquehanna_River_Water_Quality_Monitoring%5B1%5D.pdf

MAITERA, N. O. and Y. I. SUDI. An assessment of total coliform levels of some portions of River Gongola in Adamawa State, Nigeria. Advances in Applied Science Research, 2011, 2 (3), 191-197.

แหล่งนํ้าผิวดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจุดเก็บตัวอย่าง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

ทองศรี เ., เพชรเกษม ส., & ม่วงแก้ว ก. (2014). การประเมินปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในแหล่งนํ้าผิวดินเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 59–67. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.188