การสำรวจคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำจัน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • วราภรณ์ กิจชัยนุกูล กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • เทพวิทูรย์ ทองศรี กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ณตะวัน ทิพย์วิเศษ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วสันต์ ธีระพิยานนท์ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • กัญญา ม่วงแก้ว กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จิระฉัตร ศรีแสน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • วีรภัทร์ ทองอนันต์ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.181

คำสำคัญ:

การสำรวจคุณภาพน้ำ, ลุ่มน้ำจัน, จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

ลุ่มน้ำจันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ด้วยเหตุนี้การสำรวจคุณภาพของแหล่งน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การสำรวจคุณภาพแหล่งน้ำของลุ่มน้ำจันครั้งนี้ แบ่งพื้นที่ในการศึกษาเป็นบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำตลอดลำน้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ลุ่มน้ำจันมีการปนเปื้อนของไนโตรเจน เนื่องจากทุกจุดเก็บตัวอย่างมีปริมาณไนเตรทอยู่ในช่วง 9-12 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพประเภทของแหล่งน้ำ พบว่า บริเวณต้นน้ำมีคุณภาพน้ำจัดเป็นประเภทที่ 2 บริเวณกลางน้ำที่ไหลผ่านชุมชน พบว่า มีค่าบีโอดี (BOD) และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) สูง ขึ้นอยู่ในระดับคุณภาพแหล่งน้ำประเภทที่ 5 และบริเวณท้ายน้ำ พบว่า ปริมาณบีโอดี และ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดลดลง คุณภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทที่ 4

References

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย, สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มนำน้ำแม่จัน (นำแม่คำ) ลุ่มน้ำย่อยนำแม่จัน ลุ่มนำหลักแม่น้ำโขง, กรกฎาคม 2552.

American Public Health Association. Standard methods for the examination of Water and Waste Water. 21sted. Washington DC : APHA, 2005.

กรมควบคุมมลพิษ. มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน [available on 31 January 2012] http://www.pcd.go.th/info Seryl/reg_std_water05.html.

แสดงจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 12 จุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

กิจชัยนุกูล ว., ทองศรี เ., ทิพย์วิเศษ ณ., ธีระพิยานนท์ ว., ม่วงแก้ว ก., ศรีแสน จ., & ทองอนันต์ ว. (2022). การสำรวจคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำจัน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 1(1), 91–98. https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.181