การผลิตกระดาษอ้างอิงมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence

ผู้แต่ง

  • ภูวดี ตู้จินดา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.180

คำสำคัญ:

กระดาษอ้างอิงมาตรฐาน, ความขาวสว่าง

บทคัดย่อ

ค่าความขาวสว่าง (Brightness) มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเป็นอย่างมากเพราะเป็นค่าที่ใช้อ้างอิงในกระบวนการฟอกเยื่อและเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยสายตา เครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษมีความจำเป็นจะต้องได้รับการสอบเทียบให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ โดยใช้กระดาษอ้างอิงมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษ ซึ่งหนึ่งชุดประกอบด้วยกระดาษอ้างอิงมาตรฐาน 4 ชนิดคือ Fluorescence, ความขาวสว่าง 90, 70 และ 60 เพื่อให้สามารถสอบเทียบได้ครอบคลุมทุก Parameter

บทความนี้กล่าวถึงการผลิตกระดาษอ้างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ซึ่งใช้วิธีการผลิตตามข้อกำหนดของ ISO TC 6 (Paper, board and pulps) และ Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ISO TC6 กระดาษอ้างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ที่ผลิตได้นั้นถูกส่งไปตรวจสอบคุณภาพกับ Technidyne Laboratory Services (TLS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งใน OPALs ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นประจำทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน ด้วยการเปรียบเทียบค่า 2 ค่าคือ ค่าความขาวสว่าง (C brightness) และค่าความขาว (D65 Whiteness) ตลอดระยะเวลาที่ทาง Technidyne Laboratory Services ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษอ้างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการผลิตได้นั้น พบว่า คุณภาพโดยเฉลี่ยของกระดาษอ้างอิงมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ทาง Technidyne Laboratory Services วัดค่าความขาวสว่าง (C brightness) ของกระดาษอ้างอิงมาตรฐานที่ส่งไปไม่แตกต่างเกิน 0.15 โดยเฉลี่ยและค่าความขาว (D65 Whiteness) ไม่แตกต่างเกิน 0.3 โดยเฉลี่ย นอกจากนั้นกระดาษอ้างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ที่ผลิตได้นั้นยังถูกส่งให้ห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทยจำนวน 13 แห่ง ทดลองใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นประจำทุกเดือนด้วย

References

Measurement and control of the optical properties of paper. Technidyne corporation. Second edition. 1996. USA : Ninth Publication : English. BCMP08019600

International Organization for Standardization. Pulps – Measurement of diffuse blue reflectance factor. ISO 2469 (E), 1994.

International Organization for Standardization. Pulps – Measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness). ISO 3699 (E), 1977.

International Organization for Standardization. International calibration of testing apparatus -- Nomination and acceptance of standardizing and authorized laboratories. ISO 4094, 2005.

International Organization for Standardization. International calibration of testing apparatus -- Nomination and acceptance of standardizing and authorized laboratories. ISO 4094, 2005.

Technical Association of the Pulp and Paper Industry. Brightness of pulp, paper, and paperboard. Tappi. 452, 1998.

รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ (เอกสารเผยแพร่) กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2539.

สมชาติ รุ่งอินทร์. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทดสอบเงื่อและกระดาษ (เอกสารเผยแพร่) กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2528.

ณรงค์ วุทธเสถียร. เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ คุณสมบัติของกระดาษ ภาค 4 คุณสมบัติด้านทัศนศาสตร์ (เอกสารเผยแพร่) บริษัท แอดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน).

One set of Department of Science Services’ Paper Tabs (reference paper) consists of one pack

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

ตู้จินดา ภ. (2022). การผลิตกระดาษอ้างอิงมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 1(1), 72–90. https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.180