การศึกษาวิธีหาปริมาณทาเลตในของเล่นพลาสติกชนิดพีวีซี โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี

ผู้แต่ง

  • วรประภา ศรีโยทัย โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ดวงนภา สุวรรณ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.172

คำสำคัญ:

ทาเลต, ของเล่น

บทคัดย่อ

การศึกษาวิธีทดสอบหาปริมาณทาเลต (Phthalates) 4 ชนิด ได้แก่ Dibutyl phthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) และ Di-n-octyl phthalate (DnOP) ในของเล่นที่เป็นพลาสติกชนิดพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี ดำเนินการตามวิธีที่ปรับจากวิธีมาตรฐาน CPSC-CH-C-1001-09.03 เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบตัวอย่างของเล่นที่เป็นพลาสติกชนิดพีวีซีต่อไปจากผลการศึกษาพบว่าวิธีทดสอบ มีช่วงความเป็นเส้นตรงของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP อยู่ในช่วง 0.02-10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าขีดจำกัดการตรวจวัดของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP มีค่าเท่ากับ 0.01 ร้อยละโดยน้ำหนัก ส่วนค่าขีดจำกัดการตรวจหาปริมาณของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP มีค่าเท่ากับ 0.02 ร้อยละโดยน้ำหนัก โดยการเติมสารละลายมาตรฐานทาเลต ได้ค่าการกลับคืนได้ค่าการกลับคืนของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 83-91, 86-117, 74-87 และ 94-126 ตามลำดับ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 1.1-7.4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ วิธีนี้จึงเหมาะแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์

References

สุมาลี ทั่งทิพยกุล. อันตรายจากสารกลุ่มพทาเลท (phthalates) ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ. Press Release No.36/2554 [ออนไลน์] [วันที่อ้างถึง 16 ธันวาคม 2554]. เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต : htp://www.dss.go.th/dssweb/PRDSS/PRDSS/Press Release36-2554.pdf.

Olujimi, O.O., Fatoki, O.S., Odendall, J.P. and Okonkwo, J.O., 2010 “Endocrin disrupting chemicals (phenol and phthalates) in South Africa environment: a need for more monitoring”. Water SA., October 2010, Vol.36, No.5, pp. 671-682. ISSN 0837-4738.

ทิพวรรณ นิ่งน้อย. 2549. แนวปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยห้องปฏิบัติการเดียว. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 124 หน้า.

CPSC-CH-C1001-09.3 Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates. [Online] April 1st, 2010. [cited 16 December 2011]. Available from internet: http://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/component-testingpolicy.pdf

Zou Y. and Cai M. Determination of Phthalate Concentration in Toys and Children's Product. Gas chromatography/ mass spectrometry. Agilent Technologies. [Online]. October 21, 2009. [cited 16 December 2011]. Available from internet : http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-4863EN.pdf

TIC of Phthalate at Split 201 and TIC of Phthalate at Splitless, pulse injection at 35 psi for 0.5 min

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

ศรีโยทัย ว., & สุวรรณ ด. . (2022). การศึกษาวิธีหาปริมาณทาเลตในของเล่นพลาสติกชนิดพีวีซี โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 1(1), 23–29. https://doi.org/10.60136/bas.v1.2012.172