การสํารวจเบื้องต้น: ปัญหาของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคชุมชน

ผู้แต่ง

  • สุภาพร โค้วนฤมิตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อังสนา ฉั่วสุวรรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พิชญาภา ราชธรรมมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • อังค์วรา พูลเกษม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.164

คำสำคัญ:

การสํารวจเบื้องต้น, คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี, น้ำอุปโภคบริโภค, แหล่งน้ำชุมชน

บทคัดย่อ

การสํารวจปัญหาเบื้องต้นของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนจาก จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม จังหวัด บึงกาฬ และ จังหวัดสงขลา โดยสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้เป็นเกณฑ์ในการจดทะเบียนน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่วางจําหน่ายในประเทศไทย วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบคุณภาพน้ำในครั้งนี้เพื่อสํารวจปัญหาคุณภาพน้ำดิบ (น้ำบ่อ น้ำบาดาล น้ำจากบ่อน้ำตื้น และ น้ำแม่น้ำ) คุณภาพน้ำประปาทั้งประปาผิวดินและประปาบาดาล เฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โดยมีรายการ ทดสอบ จํานวน 26 รายการ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำให้บริโภคได้ รวมถึงเป็น ข้อมูลพื้นฐานในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้เหมาะสมกับคุณภาพแหล่งน้ำ และเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มว่ามี คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคหรือไม่ จากผลการสํารวจคุณภาพของตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค พบว่า ตัว อย่างน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำฝนซึ่งเป็นแหล่งน้ำบริโภคในชีวิตประจําวันของชุมชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค ทุกตัวอย่าง แต่น้ำผ่านเครื่องกรองซึ่งชุมชนใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตร ฐานน้ำบริโภค ส่วนน้ำประปาและน้ำดิบ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค อย่างไรก็ตามน้ำเหล่านี้ชุมชน มิได้นํามาบริโภคโดยตรง ปัญหาของน้ำอุปโภคบริโภคชุมชนที่พบในการสํารวจครั้งนี้ มีจํานวน 14 รายการ ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น ค่าความเป็นกรด-เบส ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด ซัลเฟต คลอไรด์ ไนเทรต เหล็ก แมงกานีส แบเรียม อะลูมิเนียม และเงิน

References

สํานักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร. น้ำ....สิ่งสําคัญ แต่คนมักมองข้าม.[ออนไลน์] 2552. [วันที่อ้างถึง 13 สิงหาคม 2556]. เข้าถึงจาก: http://service.nso.go.th/nso/ nsopublish/citizen/news/news_water.jsp.

สํานักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร. โลกนี้มีน้ำให้ใช้ไม่มาก [ออนไลน์] 2555. [วันที่อ้างถึง 13 สิงหาคม 2556]. เข้าถึงจาก: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/ news/news_57.jsp.

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท, ราชกิจจานุเบกษา 24 กันยายน 2524. 98 ร.ค. 52 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 2). ราชกิจจานุเบกษา 2 เมษายน 2534. 107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61.

ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์. ประปาหมู่บ้านปัญหา คุณภาพน้ำ. สาระน่ารู้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือน พฤศจิกายน 2549 [ออนไลน์]. [วันที่อ้างถึง 13 สิงหาคม 2556]. เข้าถึงจาก:http://www.dss.go.th/dssweb/ st-articles/files/ct_11_2549_water_supply.pdf.

(AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, WATER ENVIRONMENT FEDERATION. Standard methods for the examination of water and wastewater, 22nd ed. Maryland: American Public Health Association, 2012.

สุกัญญา อรุณส่ง. ฝ่ายวิเคราะห์น้ำ กองวิเคราะห์ กรมทรัพยากรน้ำ ความแตกต่างระหว่างน้ำบาดาล น้ำผิวดิน และน้ำประปา [ออนไลน์]. [วันที่อ้าง ถึง 6 มิถุนายน 2557] เข้าถึงจาก: http://www.dgr.go.th/water2006/technique18.html.

ตัวอย่างนํ้าอุปโภคบริโภคสำหรับการทดสอบทางกายภาพและเคมี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

โค้วนฤมิตร ส., ฉั่วสุวรรณ์ อ., ราชธรรมมา พ., & พูลเกษม อ. (2022). การสํารวจเบื้องต้น: ปัญหาของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคชุมชน . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 49–58. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.164